సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado

పరిపాలన

-

la reklamo

ప్రకటనలు

-

la sago

బాణము

-

la malpermeso

నిషేధము

-

la kariero

కెరీర్

-

la centro

కేంద్రము

-

la elekto

ఎంపిక

-

la kunlaborado

సహకారము

-

la koloro

రంగు

-

la kontakto

పరిచయము

-

la danĝero

అపాయము

-

la amdeklaro

ప్రేమ ప్రకటన

-

la defalo

తిరోగమనము

-

la difino

నిర్వచనము

-

la diferenco

వ్యత్యాసము

-

la malfacilaĵo

కష్టము

-

la direkto

దిశ

-

la malkovro

ఆవిష్కరణ

-

la malordo

రుగ్మత

-

la malproksimo

దూరము

-

la distanco

దూరము

-

la diverseco

వైవిధ్యము

-

la peno

కృషి

-

la eksploro

తరచి చూచుట

-

la falo

పతనము

-

la forto

శక్తి

-

la parfumo

పరిమళము

-

la libereco

స్వాతంత్ర్యము

-

la fantomo

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

la duono

సగము

-

la alteco

ఎత్తు

-

la helpo

సహాయము

-

la kaŝejo

దాగుకొను చోటు

-

la hejmlando

స్వదేశము

-

la higieno

పారిశుధ్యము

-

la ideo

ఆలోచన

-

la iluzio

భ్రమ

-

la imago

ఊహాగానము

-

la inteligenteco

గూఢచార

-

la invito

ఆహ్వానము

-

la justeco

న్యాయము

-

la lumo

కాంతి

-

la rigardo

చూపు

-

la perdo

నష్టము

-

la pligrandigo

పెద్దదిగా చేయుట

-

la eraro

పొరపాటు

-

la murdo

హత్య

-

la nacio

జాతి, దేశము

-

la novaĵo

నూతనత్వము

-

la opcio

ఐచ్ఛికము

-

la pacienco

ఓపికపట్టడము

-

la planado

ప్రణాళిక

-

la problemo

సమస్య

-

la protektado

రక్షణ

-

la reflekto

ప్రతిబింబించు

-

la respubliko

గణతంత్రరాజ్యము

-

la risko

ప్రమాదము

-

la sekureco

భద్రత

-

la sekreto

రహస్యము

-

la sekso

శృంగారము

-

la ombro

నీడ

-

la grandeco

పరిమాణము

-

la solidareco

ఐకమత్యము

-

la sukceso

విజయము

-

la subteno

మద్దతు

-

la tradicio

సంప్రదాయము

-

la pezo

బరువు

-
la administrado
పరిపాలన

-
la reklamo
ప్రకటనలు

-
la sago
బాణము

-
la malpermeso
నిషేధము

-
la kariero
కెరీర్

-
la centro
కేంద్రము

-
la elekto
ఎంపిక

-
la kunlaborado
సహకారము

-
la koloro
రంగు

-
la kontakto
పరిచయము

-
la danĝero
అపాయము

-
la amdeklaro
ప్రేమ ప్రకటన

-
la defalo
తిరోగమనము

-
la difino
నిర్వచనము

-
la diferenco
వ్యత్యాసము

-
la malfacilaĵo
కష్టము

-
la direkto
దిశ

-
la malkovro
ఆవిష్కరణ

-
la malordo
రుగ్మత

-
la malproksimo
దూరము

-
la distanco
దూరము

-
la diverseco
వైవిధ్యము

-
la peno
కృషి

-
la eksploro
తరచి చూచుట

-
la falo
పతనము

-
la forto
శక్తి

-
la parfumo
పరిమళము

-
la libereco
స్వాతంత్ర్యము

-
la fantomo
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
la duono
సగము

-
la alteco
ఎత్తు

-
la helpo
సహాయము

-
la kaŝejo
దాగుకొను చోటు

-
la hejmlando
స్వదేశము

-
la higieno
పారిశుధ్యము

-
la ideo
ఆలోచన

-
la iluzio
భ్రమ

-
la imago
ఊహాగానము

-
la inteligenteco
గూఢచార

-
la invito
ఆహ్వానము

-
la justeco
న్యాయము

-
la lumo
కాంతి

-
la rigardo
చూపు

-
la perdo
నష్టము

-
la pligrandigo
పెద్దదిగా చేయుట

-
la eraro
పొరపాటు

-
la murdo
హత్య

-
la nacio
జాతి, దేశము

-
la novaĵo
నూతనత్వము

-
la opcio
ఐచ్ఛికము

-
la pacienco
ఓపికపట్టడము

-
la planado
ప్రణాళిక

-
la problemo
సమస్య

-
la protektado
రక్షణ

-
la reflekto
ప్రతిబింబించు

-
la respubliko
గణతంత్రరాజ్యము

-
la risko
ప్రమాదము

-
la sekureco
భద్రత

-
la sekreto
రహస్యము

-
la sekso
శృంగారము

-
la ombro
నీడ

-
la grandeco
పరిమాణము

-
la solidareco
ఐకమత్యము

-
la sukceso
విజయము

-
la subteno
మద్దతు

-
la tradicio
సంప్రదాయము

-
la pezo
బరువు