సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado +

పరిపాలన

-

la reklamo +

ప్రకటనలు

-

la sago +

బాణము

-

la malpermeso +

నిషేధము

-

la kariero +

కెరీర్

-

la centro +

కేంద్రము

-

la elekto +

ఎంపిక

-

la kunlaborado +

సహకారము

-

la koloro +

రంగు

-

la kontakto +

పరిచయము

-

la danĝero +

అపాయము

-

la amdeklaro +

ప్రేమ ప్రకటన

-

la defalo +

తిరోగమనము

-

la difino +

నిర్వచనము

-

la diferenco +

వ్యత్యాసము

-

la malfacilaĵo +

కష్టము

-

la direkto +

దిశ

-

la malkovro +

ఆవిష్కరణ

-

la malordo +

రుగ్మత

-

la malproksimo +

దూరము

-

la distanco +

దూరము

-

la diverseco +

వైవిధ్యము

-

la peno +

కృషి

-

la eksploro +

తరచి చూచుట

-

la falo +

పతనము

-

la forto +

శక్తి

-

la parfumo +

పరిమళము

-

la libereco +

స్వాతంత్ర్యము

-

la fantomo +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

la duono +

సగము

-

la alteco +

ఎత్తు

-

la helpo +

సహాయము

-

la kaŝejo +

దాగుకొను చోటు

-

la hejmlando +

స్వదేశము

-

la higieno +

పారిశుధ్యము

-

la ideo +

ఆలోచన

-

la iluzio +

భ్రమ

-

la imago +

ఊహాగానము

-

la inteligenteco +

గూఢచార

-

la invito +

ఆహ్వానము

-

la justeco +

న్యాయము

-

la lumo +

కాంతి

-

la rigardo +

చూపు

-

la perdo +

నష్టము

-

la pligrandigo +

పెద్దదిగా చేయుట

-

la eraro +

పొరపాటు

-

la murdo +

హత్య

-

la nacio +

జాతి, దేశము

-

la novaĵo +

నూతనత్వము

-

la opcio +

ఐచ్ఛికము

-

la pacienco +

ఓపికపట్టడము

-

la planado +

ప్రణాళిక

-

la problemo +

సమస్య

-

la protektado +

రక్షణ

-

la reflekto +

ప్రతిబింబించు

-

la respubliko +

గణతంత్రరాజ్యము

-

la risko +

ప్రమాదము

-

la sekureco +

భద్రత

-

la sekreto +

రహస్యము

-

la sekso +

శృంగారము

-

la ombro +

నీడ

-

la grandeco +

పరిమాణము

-

la solidareco +

ఐకమత్యము

-

la sukceso +

విజయము

-

la subteno +

మద్దతు

-

la tradicio +

సంప్రదాయము

-

la pezo +

బరువు

-
la administrado
పరిపాలన

-
la reklamo
ప్రకటనలు

-
la sago
బాణము

-
la malpermeso
నిషేధము

-
la kariero
కెరీర్

-
la centro
కేంద్రము

-
la elekto
ఎంపిక

-
la kunlaborado
సహకారము

-
la koloro
రంగు

-
la kontakto
పరిచయము

-
la danĝero
అపాయము

-
la amdeklaro
ప్రేమ ప్రకటన

-
la defalo
తిరోగమనము

-
la difino
నిర్వచనము

-
la diferenco
వ్యత్యాసము

-
la malfacilaĵo
కష్టము

-
la direkto
దిశ

-
la malkovro
ఆవిష్కరణ

-
la malordo
రుగ్మత

-
la malproksimo
దూరము

-
la distanco
దూరము

-
la diverseco
వైవిధ్యము

-
la peno
కృషి

-
la eksploro
తరచి చూచుట

-
la falo
పతనము

-
la forto
శక్తి

-
la parfumo
పరిమళము

-
la libereco
స్వాతంత్ర్యము

-
la fantomo
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
la duono
సగము

-
la alteco
ఎత్తు

-
la helpo
సహాయము

-
la kaŝejo
దాగుకొను చోటు

-
la hejmlando
స్వదేశము

-
la higieno
పారిశుధ్యము

-
la ideo
ఆలోచన

-
la iluzio
భ్రమ

-
la imago
ఊహాగానము

-
la inteligenteco
గూఢచార

-
la invito
ఆహ్వానము

-
la justeco
న్యాయము

-
la lumo
కాంతి

-
la rigardo
చూపు

-
la perdo
నష్టము

-
la pligrandigo
పెద్దదిగా చేయుట

-
la eraro
పొరపాటు

-
la murdo
హత్య

-
la nacio
జాతి, దేశము

-
la novaĵo
నూతనత్వము

-
la opcio
ఐచ్ఛికము

-
la pacienco
ఓపికపట్టడము

-
la planado
ప్రణాళిక

-
la problemo
సమస్య

-
la protektado
రక్షణ

-
la reflekto
ప్రతిబింబించు

-
la respubliko
గణతంత్రరాజ్యము

-
la risko
ప్రమాదము

-
la sekureco
భద్రత

-
la sekreto
రహస్యము

-
la sekso
శృంగారము

-
la ombro
నీడ

-
la grandeco
పరిమాణము

-
la solidareco
ఐకమత్యము

-
la sukceso
విజయము

-
la subteno
మద్దతు

-
la tradicio
సంప్రదాయము

-
la pezo
బరువు