సామగ్రి     
Materialoj

-

la kupro

ఇత్తడి

-

la cemento

సిమెంటు

-

la ceramiko

పింగాణీ

-

la teksaĵo

వస్త్రము

-

la ŝtofo

వస్త్రము

-

la kotono

ప్రత్తి

-

la kristalo

స్ఫటికము

-

la malpuraĵo

మురికి

-

la gluo

జిగురు

-

la ledo

బాగు చేసిన తోలు

-

la metalo

లోహము

-

la oleo

చమురు

-

la pulvoro

పొడి

-

la salo

ఉప్పు

-

la sablo

ఇసుక

-

la feraĵo

చెత్త

-

la arĝento

వెండి

-

la ŝtono

రాయి

-

la pajlo

తృణము

-

la ligno

కొయ్య

-

la lano

ఉన్ని

-
la kupro
ఇత్తడి

-
la cemento
సిమెంటు

-
la ceramiko
పింగాణీ

-
la teksaĵo
వస్త్రము

-
la ŝtofo
వస్త్రము

-
la kotono
ప్రత్తి

-
la kristalo
స్ఫటికము

-
la malpuraĵo
మురికి

-
la gluo
జిగురు

-
la ledo
బాగు చేసిన తోలు

-
la metalo
లోహము

-
la oleo
చమురు

-
la pulvoro
పొడి

-
la salo
ఉప్పు

-
la sablo
ఇసుక

-
la feraĵo
చెత్త

-
la arĝento
వెండి

-
la ŝtono
రాయి

-
la pajlo
తృణము

-
la ligno
కొయ్య

-
la lano
ఉన్ని