వాతావరణము     
Vetero

-

la barometro +

భారమితి

-

la nubo +

మేఘము

-

la malvarmo +

చల్లని

-

la lunarko +

చంద్రవంక

-

la mallumo +

చీకటి

-

la trosekeco / la senpluveco +

కరువు

-

la tero +

భూమి

-

la nebulo +

పొగమంచు

-

la frosto +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

la glatiso +

ధృవప్రాంతము

-

la varmo +

ఉష్ణము

-

la uragano +

సుడిగాలి

-

la stalaktito +

ఐసికల్

-

la fulmo +

మెఱుపు

-

la meteorŝtono +

ఉల్కాపాతం

-

la luno +

చంద్రుడు

-

la ĉielarko +

హరివిల్లు

-

la pluvguto +

వర్షపు బిందువు

-

la neĝo +

మంచు

-

la neĝero +

స్నోఫ్లేక్

-

la neĝhomo +

మంచు మనిషి

-

la stelo +

నక్షత్రం

-

la ŝtormo +

తుఫాను

-

la ŝtorma ondego +

తుఫాను వేగము

-

la suno +

సూర్యుడు

-

la sunradio +

సూర్యకిరణము

-

la sunsubiro +

సూర్యాస్తమయము

-

la termometro +

ఉష్ణమాని

-

la fulmotondro +

ఉరుము

-

la krepusko +

కను చీకటి

-

la vetero +

వాతావరణము

-

la malsekeco +

తడి పరిస్థితులు

-

la vento +

గాలి

-
la barometro
భారమితి

-
la nubo
మేఘము

-
la malvarmo
చల్లని

-
la lunarko
చంద్రవంక

-
la mallumo
చీకటి

-
la trosekeco / la senpluveco
కరువు

-
la tero
భూమి

-
la nebulo
పొగమంచు

-
la frosto
గడ్డకట్టిన మంచు

-
la glatiso
ధృవప్రాంతము

-
la varmo
ఉష్ణము

-
la uragano
సుడిగాలి

-
la stalaktito
ఐసికల్

-
la fulmo
మెఱుపు

-
la meteorŝtono
ఉల్కాపాతం

-
la luno
చంద్రుడు

-
la ĉielarko
హరివిల్లు

-
la pluvguto
వర్షపు బిందువు

-
la neĝo
మంచు

-
la neĝero
స్నోఫ్లేక్

-
la neĝhomo
మంచు మనిషి

-
la stelo
నక్షత్రం

-
la ŝtormo
తుఫాను

-
la ŝtorma ondego
తుఫాను వేగము

-
la suno
సూర్యుడు

-
la sunradio
సూర్యకిరణము

-
la sunsubiro
సూర్యాస్తమయము

-
la termometro
ఉష్ణమాని

-
la fulmotondro
ఉరుము

-
la krepusko
కను చీకటి

-
la vetero
వాతావరణము

-
la malsekeco
తడి పరిస్థితులు

-
la vento
గాలి