పెద్ద జంతువులు     
Grandaj bestoj

-

la aligatoro

పెద్ద మొసలి

-

la ramuro

దుప్పి కొమ్ములు

-

la paviano

బబూన్

-

la urso

ఎలుగుబంటి

-

la bubalo

గేదె

-

la kamelo

ఒంటె

-

la gepardo

చిరుత

-

la bovino

గోవు

-

la krokodilo

మొసలి

-

la dinosaŭro

డైనోసార్

-

la azeno

గాడిద

-

la drako

డ్రాగన్

-

la elefanto

ఏనుగు

-

la ĝirafo

జిరాఫీ

-

la gorilo

గొరిల్లా

-

la hipopotamo

హిప్పో

-

la ĉevalo

గుర్రము

-

la kanguruo

కంగారూ

-

la leopardo

చిఱుతపులి

-

la leono

సింహము

-

la lamo

ఒక విధమైన ఒంటె

-

la linko

శివంగి

-

la monstro

భూతము

-

la alko

దుప్పి

-

la struto

నిప్పుకోడి

-

la pando

పెద్ద జంతువు

-

la porko

పంది

-

la polusa urso

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

la pumo

చిరుతపులి

-

la rinocero

రైనో

-

la cervo

మగ జింక

-

la tigro

పులి

-

la rosmaro

నీటి గుర్రము

-

la sovaĝa ĉevalo

అడవి గుర్రం

-

la zebro

చారల గుర్రము

-
la aligatoro
పెద్ద మొసలి

-
la ramuro
దుప్పి కొమ్ములు

-
la paviano
బబూన్

-
la urso
ఎలుగుబంటి

-
la bubalo
గేదె

-
la kamelo
ఒంటె

-
la gepardo
చిరుత

-
la bovino
గోవు

-
la krokodilo
మొసలి

-
la dinosaŭro
డైనోసార్

-
la azeno
గాడిద

-
la drako
డ్రాగన్

-
la elefanto
ఏనుగు

-
la ĝirafo
జిరాఫీ

-
la gorilo
గొరిల్లా

-
la hipopotamo
హిప్పో

-
la ĉevalo
గుర్రము

-
la kanguruo
కంగారూ

-
la leopardo
చిఱుతపులి

-
la leono
సింహము

-
la lamo
ఒక విధమైన ఒంటె

-
la linko
శివంగి

-
la monstro
భూతము

-
la alko
దుప్పి

-
la struto
నిప్పుకోడి

-
la pando
పెద్ద జంతువు

-
la porko
పంది

-
la polusa urso
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
la pumo
చిరుతపులి

-
la rinocero
రైనో

-
la cervo
మగ జింక

-
la tigro
పులి

-
la rosmaro
నీటి గుర్రము

-
la sovaĝa ĉevalo
అడవి గుర్రం

-
la zebro
చారల గుర్రము