జనసమ్మర్దము     
Tráfico

-

el accidente

ప్రమాదము

-

la barrera

అవరోధము

-

la bicicleta

సైకిల్

-

el autobús

బస్సు

-

el teleférico

కేబుల్ కారు

-

el coche

కారు

-

la caravana

నివాసానికి అనువైన మోటారు వాహనం

-

el carruaje

శిక్షకుడు,

-

el abarrotamiento

రద్దీ

-

la carretera

దేశీయ రహదారి

-

el barco de crucero

భారీ ఓడ

-

la curva

వక్ర రేఖ

-

el callejón sin salida

దారి ముగింపు

-

la salida

వీడుట

-

el freno de emergencia

అత్యవసర బ్రేక్

-

la entrada

ద్వారము

-

la escalera mecánica

కదిలేమట్లు

-

el exceso de equipaje

అదనపు సామాను

-

la salida

నిష్క్రమణ

-

el ferri

పడవ

-

el camión de bomberos

అగ్నిమాపక ట్రక్

-

el vuelo

విమానము

-

el vagón de mercancías

సరుకు కారు

-

la gasolina

వాయువు / పెట్రోల్

-

el freno de mano

చేతి బ్రేకు

-

el helicóptero

హెలికాప్టర్

-

la autopista

మహా రహదారి

-

la casa flotante

ఇంటిపడవ

-

la bicicleta de señoras

స్త్రీల సైకిల్

-

el giro a la izquierda

ఎడమ మలుపు

-

el paso a nivel

రెండు రహదారుల కలయిక చోటు

-

la locomotora

సంచరించు వాహనము

-

el mapa

పటము

-

el metro

మహా నగరము

-

el ciclomotor

చిన్నమోటారు సైకిలు

-

la lancha

మర పడవ

-

la motocicleta

మోటార్ సైకిల్

-

el casco de motorista

మోటార్ సైకిల్ హెల్మెట్

-

el motociclista

మోటార్ సైకిలు నడుపు వ్యక్తి

-

la bicicleta de montaña

పర్వతారోహక బైక్

-

el paso de montaña

పర్వత మార్గము

-

la zona de prohibido adelantar

ప్రవేశానుమతి లేని మార్గము

-

el no fumador

ధూమపాన నిషేధిత

-

la calle de sentido único

ఒకే వైపు వెళ్ళు వీధి

-

el parquímetro

పార్కింగ్ మీటర్

-

el pasajero

ప్రయాణీకుడు

-

el avión de pasajeros

ప్రయాణీకుల జెట్

-

el peatón

బాటసారి

-

el avión

విమానము

-

el bache

గొయ్యి

-

el avión de hélice

పంఖాలు గల విమానము

-

el rail

రైలు

-

el puente del ferrocarril

రైల్వే వంతెన

-

el acceso

మెట్ల వరుస

-

la preferencia

కుడివైపు మార్గము

-

la carretera

రహదారి

-

la rotonda

చుట్టుతిరుగు మార్గము

-

la fila de asientos

సీట్ల వరుస

-

el scooter

రెండు చక్రాల వాహనము

-

el scooter

రెండు చక్రాల వాహనము

-

la señal

పతాక స్థంభము

-

el trineo

స్లెడ్

-

la moto de nieve

మంచు కదలిక

-

la velocidad

వేగము

-

el límite de velocidad

వేగ పరిమితి

-

la estación

స్టేషన్

-

el barco de vapor

స్టీమరు

-

la parada

ఆపుట

-

la señal de la calle

వీధి గురుతు

-

el cochecito para niños

సంచరించు వ్యక్తి

-

la estación de metro

ఉప మార్గ స్టేషన్

-

el taxi

టాక్సీ

-

el billete

టికెట్

-

el horario

కాలక్రమ పట్టిక

-

la vía

మార్గము

-

el cambio de vía

మార్గపు మీట

-

el tractor

పొలం దున్ను యంత్రము

-

el tráfico

సమ్మర్దము

-

el atasco

అత్యంత సమ్మర్దము

-

el semáforo

సమ్మర్దపు దీపము

-

la señal de tráfico

సమ్మర్దపు చిహ్నము

-

el tren

రైలు

-

el viaje en tren

రైలు పరుగు

-

el tranvía

వీధులలో పట్టాలపై పరిగెడు ఓ విధమైన ప్రయాణ సాధనం

-

el transporte

రవాణా

-

el triciclo

మూడు చక్రములు గల బండి

-

el camión

ఎక్కువ చక్రాల లారీ

-

la vía de doble sentido

రెండు వైపులా సంచరించు మార్గము

-

el paso subterráneo

సొరంగ మార్గము

-

la rueda

చక్రము

-

el zepelín

పెద్ద విమానము

-
el accidente
ప్రమాదము

-
la barrera
అవరోధము

-
la bicicleta
సైకిల్

-
el barco / la barca
పడవ

-
el autobús
బస్సు

-
el teleférico
కేబుల్ కారు

-
el coche
కారు

-
la caravana
నివాసానికి అనువైన మోటారు వాహనం

-
el carruaje
శిక్షకుడు,

-
el abarrotamiento
రద్దీ

-
la carretera
దేశీయ రహదారి

-
el barco de crucero
భారీ ఓడ

-
la curva
వక్ర రేఖ

-
el callejón sin salida
దారి ముగింపు

-
la salida
వీడుట

-
el freno de emergencia
అత్యవసర బ్రేక్

-
la entrada
ద్వారము

-
la escalera mecánica
కదిలేమట్లు

-
el exceso de equipaje
అదనపు సామాను

-
la salida
నిష్క్రమణ

-
el ferri
పడవ

-
el camión de bomberos
అగ్నిమాపక ట్రక్

-
el vuelo
విమానము

-
el vagón de mercancías
సరుకు కారు

-
la gasolina
వాయువు / పెట్రోల్

-
el freno de mano
చేతి బ్రేకు

-
el helicóptero
హెలికాప్టర్

-
la autopista
మహా రహదారి

-
la casa flotante
ఇంటిపడవ

-
la bicicleta de señoras
స్త్రీల సైకిల్

-
el giro a la izquierda
ఎడమ మలుపు

-
el paso a nivel
రెండు రహదారుల కలయిక చోటు

-
la locomotora
సంచరించు వాహనము

-
el mapa
పటము

-
el metro
మహా నగరము

-
el ciclomotor
చిన్నమోటారు సైకిలు

-
la lancha
మర పడవ

-
la motocicleta
మోటార్ సైకిల్

-
el casco de motorista
మోటార్ సైకిల్ హెల్మెట్

-
el motociclista
మోటార్ సైకిలు నడుపు వ్యక్తి

-
la bicicleta de montaña
పర్వతారోహక బైక్

-
el paso de montaña
పర్వత మార్గము

-
la zona de prohibido adelantar
ప్రవేశానుమతి లేని మార్గము

-
el no fumador
ధూమపాన నిషేధిత

-
la calle de sentido único
ఒకే వైపు వెళ్ళు వీధి

-
el parquímetro
పార్కింగ్ మీటర్

-
el pasajero
ప్రయాణీకుడు

-
el avión de pasajeros
ప్రయాణీకుల జెట్

-
el peatón
బాటసారి

-
el avión
విమానము

-
el bache
గొయ్యి

-
el avión de hélice
పంఖాలు గల విమానము

-
el rail
రైలు

-
el puente del ferrocarril
రైల్వే వంతెన

-
el acceso
మెట్ల వరుస

-
la preferencia
కుడివైపు మార్గము

-
la carretera
రహదారి

-
la rotonda
చుట్టుతిరుగు మార్గము

-
la fila de asientos
సీట్ల వరుస

-
el scooter
రెండు చక్రాల వాహనము

-
el scooter
రెండు చక్రాల వాహనము

-
la señal
పతాక స్థంభము

-
el trineo
స్లెడ్

-
la moto de nieve
మంచు కదలిక

-
la velocidad
వేగము

-
el límite de velocidad
వేగ పరిమితి

-
la estación
స్టేషన్

-
el barco de vapor
స్టీమరు

-
la parada
ఆపుట

-
la señal de la calle
వీధి గురుతు

-
el cochecito para niños
సంచరించు వ్యక్తి

-
la estación de metro
ఉప మార్గ స్టేషన్

-
el taxi
టాక్సీ

-
el billete
టికెట్

-
el horario
కాలక్రమ పట్టిక

-
la vía
మార్గము

-
el cambio de vía
మార్గపు మీట

-
el tractor
పొలం దున్ను యంత్రము

-
el tráfico
సమ్మర్దము

-
el atasco
అత్యంత సమ్మర్దము

-
el semáforo
సమ్మర్దపు దీపము

-
la señal de tráfico
సమ్మర్దపు చిహ్నము

-
el tren
రైలు

-
el viaje en tren
రైలు పరుగు

-
el tranvía
వీధులలో పట్టాలపై పరిగెడు ఓ విధమైన ప్రయాణ సాధనం

-
el transporte
రవాణా

-
el triciclo
మూడు చక్రములు గల బండి

-
el camión
ఎక్కువ చక్రాల లారీ

-
la vía de doble sentido
రెండు వైపులా సంచరించు మార్గము

-
el paso subterráneo
సొరంగ మార్గము

-
la rueda
చక్రము

-
el zepelín
పెద్ద విమానము