సైన్యము     
Ejército

-

el portaaviones

విమాన వాహక నౌక

-

la munición

మందు సామగ్రి సరఫరా

-

la armadura

కవచం

-

el ejército

సైన్యము

-

la detención

అరెస్టు

-

la bomba atómica

అణు బాంబు

-

el ataque

దాడి

-

el alambre de púas

ముండ్లతీగ

-

la explosión

పేలుడు

-

la bomba

బాంబు

-

el cañón

ఫిరంగి

-

el cartucho

క్యార్ట్రిడ్జ్

-

el escudo (de armas)

ఆయుధాల కోటు

-

la defensa

రక్షణ

-

la destrucción

విధ్వంసం

-

la lucha

పోరు

-

el cazabombardero

యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-

la máscara de gas

గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-

la guardia

గార్డు

-

la granada de mano

చేతి గ్రెనేడ్

-

las esposas

చేతిసంకెళ్లు

-

el casco

ఇనుపటోపి

-

la marcha

నిదానంగా నడుచు

-

la medalla

పతకము

-

los militares

సైనిక

-

la marina

నావికా దళము

-

la paz

శాంతి

-

el piloto

విమాన చోదకుడు

-

la pistola

పిస్టలు

-

el revólver

రివాల్వర్

-

el fusil

తుపాకీ

-

el cohete

రాకెట్టు

-

el tirador

విలుకాడు

-

el tiro

దెబ్బ

-

el soldado

సైనికుడు

-

el submarino

జలాంతర్గామి

-

la vigilancia

నిఘా

-

la espada

కత్తి

-

el tanque

ట్యాంక్

-

el uniforme

ఏకరూప

-

la victoria

విజయము

-

el ganador

విజేత

-
el portaaviones
విమాన వాహక నౌక

-
la munición
మందు సామగ్రి సరఫరా

-
la armadura
కవచం

-
el ejército
సైన్యము

-
la detención
అరెస్టు

-
la bomba atómica
అణు బాంబు

-
el ataque
దాడి

-
el alambre de púas
ముండ్లతీగ

-
la explosión
పేలుడు

-
la bomba
బాంబు

-
el cañón
ఫిరంగి

-
el cartucho
క్యార్ట్రిడ్జ్

-
el escudo (de armas)
ఆయుధాల కోటు

-
la defensa
రక్షణ

-
la destrucción
విధ్వంసం

-
la lucha
పోరు

-
el cazabombardero
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-
la máscara de gas
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-
la guardia
గార్డు

-
la granada de mano
చేతి గ్రెనేడ్

-
las esposas
చేతిసంకెళ్లు

-
el casco
ఇనుపటోపి

-
la marcha
నిదానంగా నడుచు

-
la medalla
పతకము

-
los militares
సైనిక

-
la marina
నావికా దళము

-
la paz
శాంతి

-
el piloto
విమాన చోదకుడు

-
la pistola
పిస్టలు

-
el revólver
రివాల్వర్

-
el fusil
తుపాకీ

-
el cohete
రాకెట్టు

-
el tirador
విలుకాడు

-
el tiro
దెబ్బ

-
el soldado
సైనికుడు

-
el submarino
జలాంతర్గామి

-
la vigilancia
నిఘా

-
la espada
కత్తి

-
el tanque
ట్యాంక్

-
el uniforme
ఏకరూప

-
la victoria
విజయము

-
el ganador
విజేత