సారాంశ నిబంధనలు     
Términos abstractos

-

la administración

పరిపాలన

-

la publicidad

ప్రకటనలు

-

la flecha

బాణము

-

la prohibición

నిషేధము

-

la carrera

కెరీర్

-

el centro

కేంద్రము

-

la elección

ఎంపిక

-

la colaboración

సహకారము

-

el color

రంగు

-

el contacto

పరిచయము

-

el peligro

అపాయము

-

la declaración de amor

ప్రేమ ప్రకటన

-

el deterioro

తిరోగమనము

-

la definición

నిర్వచనము

-

la diferencia

వ్యత్యాసము

-

la dificultad

కష్టము

-

el descubrimiento

ఆవిష్కరణ

-

el desorden

రుగ్మత

-

la distancia

దూరము

-

la distancia

దూరము

-

la diversidad

వైవిధ్యము

-

el esfuerzo

కృషి

-

la exploración

తరచి చూచుట

-

la caída

పతనము

-

la fuerza

శక్తి

-

la fragancia

పరిమళము

-

la libertad

స్వాతంత్ర్యము

-

el fantasma

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

la mitad

సగము

-

la altura

ఎత్తు

-

la ayuda

సహాయము

-

el escondite

దాగుకొను చోటు

-

la patria

స్వదేశము

-

la limpieza

పారిశుధ్యము

-

la idea

ఆలోచన

-

la ilusión

భ్రమ

-

la imaginación

ఊహాగానము

-

la inteligencia

గూఢచార

-

la invitación

ఆహ్వానము

-

la justicia

న్యాయము

-

la luz

కాంతి

-

la mirada

చూపు

-

la pérdida

నష్టము

-

el aumento

పెద్దదిగా చేయుట

-

el error

పొరపాటు

-

el asesinato

హత్య

-

la nación

జాతి, దేశము

-

la novedad

నూతనత్వము

-

la opción

ఐచ్ఛికము

-

la paciencia

ఓపికపట్టడము

-

la planificación

ప్రణాళిక

-

el problema

సమస్య

-

la protección

రక్షణ

-

la reflexión

ప్రతిబింబించు

-

la república

గణతంత్రరాజ్యము

-

el riesgo

ప్రమాదము

-

la seguridad

భద్రత

-

el secreto

రహస్యము

-

el sexo

శృంగారము

-

la sombra

నీడ

-

el tamaño

పరిమాణము

-

la solidaridad

ఐకమత్యము

-

el éxito

విజయము

-

el apoyo

మద్దతు

-

la tradición

సంప్రదాయము

-

el peso

బరువు

-
la administración
పరిపాలన

-
la publicidad
ప్రకటనలు

-
la flecha
బాణము

-
la prohibición
నిషేధము

-
la carrera
కెరీర్

-
el centro
కేంద్రము

-
la elección
ఎంపిక

-
la colaboración
సహకారము

-
el color
రంగు

-
el contacto
పరిచయము

-
el peligro
అపాయము

-
la declaración de amor
ప్రేమ ప్రకటన

-
el deterioro
తిరోగమనము

-
la definición
నిర్వచనము

-
la diferencia
వ్యత్యాసము

-
la dificultad
కష్టము

-
la dirección
దిశ

-
el descubrimiento
ఆవిష్కరణ

-
el desorden
రుగ్మత

-
la distancia
దూరము

-
la distancia
దూరము

-
la diversidad
వైవిధ్యము

-
el esfuerzo
కృషి

-
la exploración
తరచి చూచుట

-
la caída
పతనము

-
la fuerza
శక్తి

-
la fragancia
పరిమళము

-
la libertad
స్వాతంత్ర్యము

-
el fantasma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
la mitad
సగము

-
la altura
ఎత్తు

-
la ayuda
సహాయము

-
el escondite
దాగుకొను చోటు

-
la patria
స్వదేశము

-
la limpieza
పారిశుధ్యము

-
la idea
ఆలోచన

-
la ilusión
భ్రమ

-
la imaginación
ఊహాగానము

-
la inteligencia
గూఢచార

-
la invitación
ఆహ్వానము

-
la justicia
న్యాయము

-
la luz
కాంతి

-
la mirada
చూపు

-
la pérdida
నష్టము

-
el aumento
పెద్దదిగా చేయుట

-
el error
పొరపాటు

-
el asesinato
హత్య

-
la nación
జాతి, దేశము

-
la novedad
నూతనత్వము

-
la opción
ఐచ్ఛికము

-
la paciencia
ఓపికపట్టడము

-
la planificación
ప్రణాళిక

-
el problema
సమస్య

-
la protección
రక్షణ

-
la reflexión
ప్రతిబింబించు

-
la república
గణతంత్రరాజ్యము

-
el riesgo
ప్రమాదము

-
la seguridad
భద్రత

-
el secreto
రహస్యము

-
el sexo
శృంగారము

-
la sombra
నీడ

-
el tamaño
పరిమాణము

-
la solidaridad
ఐకమత్యము

-
el éxito
విజయము

-
el apoyo
మద్దతు

-
la tradición
సంప్రదాయము

-
el peso
బరువు