సారాంశ నిబంధనలు     
Términos abstractos

-

la administración +

పరిపాలన

-

la publicidad +

ప్రకటనలు

-

la flecha +

బాణము

-

la prohibición +

నిషేధము

-

la carrera +

కెరీర్

-

el centro +

కేంద్రము

-

la elección +

ఎంపిక

-

la colaboración +

సహకారము

-

el color +

రంగు

-

el contacto +

పరిచయము

-

el peligro +

అపాయము

-

la declaración de amor +

ప్రేమ ప్రకటన

-

el deterioro +

తిరోగమనము

-

la definición +

నిర్వచనము

-

la diferencia +

వ్యత్యాసము

-

la dificultad +

కష్టము

-

la dirección +

దిశ

-

el descubrimiento +

ఆవిష్కరణ

-

el desorden +

రుగ్మత

-

la distancia +

దూరము

-

la distancia +

దూరము

-

la diversidad +

వైవిధ్యము

-

el esfuerzo +

కృషి

-

la exploración +

తరచి చూచుట

-

la caída +

పతనము

-

la fuerza +

శక్తి

-

la fragancia +

పరిమళము

-

la libertad +

స్వాతంత్ర్యము

-

el fantasma +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

la mitad +

సగము

-

la altura +

ఎత్తు

-

la ayuda +

సహాయము

-

el escondite +

దాగుకొను చోటు

-

la patria +

స్వదేశము

-

la limpieza +

పారిశుధ్యము

-

la idea +

ఆలోచన

-

la ilusión +

భ్రమ

-

la imaginación +

ఊహాగానము

-

la inteligencia +

గూఢచార

-

la invitación +

ఆహ్వానము

-

la justicia +

న్యాయము

-

la luz +

కాంతి

-

la mirada +

చూపు

-

la pérdida +

నష్టము

-

el aumento +

పెద్దదిగా చేయుట

-

el error +

పొరపాటు

-

el asesinato +

హత్య

-

la nación +

జాతి, దేశము

-

la novedad +

నూతనత్వము

-

la opción +

ఐచ్ఛికము

-

la paciencia +

ఓపికపట్టడము

-

la planificación +

ప్రణాళిక

-

el problema +

సమస్య

-

la protección +

రక్షణ

-

la reflexión +

ప్రతిబింబించు

-

la república +

గణతంత్రరాజ్యము

-

el riesgo +

ప్రమాదము

-

la seguridad +

భద్రత

-

el secreto +

రహస్యము

-

el sexo +

శృంగారము

-

la sombra +

నీడ

-

el tamaño +

పరిమాణము

-

la solidaridad +

ఐకమత్యము

-

el éxito +

విజయము

-

el apoyo +

మద్దతు

-

la tradición +

సంప్రదాయము

-

el peso +

బరువు

-
la administración
పరిపాలన

-
la publicidad
ప్రకటనలు

-
la flecha
బాణము

-
la prohibición
నిషేధము

-
la carrera
కెరీర్

-
el centro
కేంద్రము

-
la elección
ఎంపిక

-
la colaboración
సహకారము

-
el color
రంగు

-
el contacto
పరిచయము

-
el peligro
అపాయము

-
la declaración de amor
ప్రేమ ప్రకటన

-
el deterioro
తిరోగమనము

-
la definición
నిర్వచనము

-
la diferencia
వ్యత్యాసము

-
la dificultad
కష్టము

-
la dirección
దిశ

-
el descubrimiento
ఆవిష్కరణ

-
el desorden
రుగ్మత

-
la distancia
దూరము

-
la distancia
దూరము

-
la diversidad
వైవిధ్యము

-
el esfuerzo
కృషి

-
la exploración
తరచి చూచుట

-
la caída
పతనము

-
la fuerza
శక్తి

-
la fragancia
పరిమళము

-
la libertad
స్వాతంత్ర్యము

-
el fantasma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
la mitad
సగము

-
la altura
ఎత్తు

-
la ayuda
సహాయము

-
el escondite
దాగుకొను చోటు

-
la patria
స్వదేశము

-
la limpieza
పారిశుధ్యము

-
la idea
ఆలోచన

-
la ilusión
భ్రమ

-
la imaginación
ఊహాగానము

-
la inteligencia
గూఢచార

-
la invitación
ఆహ్వానము

-
la justicia
న్యాయము

-
la luz
కాంతి

-
la mirada
చూపు

-
la pérdida
నష్టము

-
el aumento
పెద్దదిగా చేయుట

-
el error
పొరపాటు

-
el asesinato
హత్య

-
la nación
జాతి, దేశము

-
la novedad
నూతనత్వము

-
la opción
ఐచ్ఛికము

-
la paciencia
ఓపికపట్టడము

-
la planificación
ప్రణాళిక

-
el problema
సమస్య

-
la protección
రక్షణ

-
la reflexión
ప్రతిబింబించు

-
la república
గణతంత్రరాజ్యము

-
el riesgo
ప్రమాదము

-
la seguridad
భద్రత

-
el secreto
రహస్యము

-
el sexo
శృంగారము

-
la sombra
నీడ

-
el tamaño
పరిమాణము

-
la solidaridad
ఐకమత్యము

-
el éxito
విజయము

-
el apoyo
మద్దతు

-
la tradición
సంప్రదాయము

-
el peso
బరువు