వాతావరణము     
Tiempo

-

el barómetro +

భారమితి

-

la nube +

మేఘము

-

el frío +

చల్లని

-

la luna creciente +

చంద్రవంక

-

la oscuridad +

చీకటి

-

la sequía +

కరువు

-

la tierra +

భూమి

-

la niebla +

పొగమంచు

-

la helada +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

el hielo +

ధృవప్రాంతము

-

el calor +

ఉష్ణము

-

el huracán +

సుడిగాలి

-

el carámbano +

ఐసికల్

-

el relámpago +

మెఱుపు

-

el meteoro +

ఉల్కాపాతం

-

la luna +

చంద్రుడు

-

el arco iris +

హరివిల్లు

-

la gota +

వర్షపు బిందువు

-

la nieve +

మంచు

-

el copo de nieve +

స్నోఫ్లేక్

-

el muñeco de nieve +

మంచు మనిషి

-

la estrella +

నక్షత్రం

-

la tormenta +

తుఫాను

-

la marejada ciclónica +

తుఫాను వేగము

-

el sol +

సూర్యుడు

-

el rayo de sol +

సూర్యకిరణము

-

la puesta de sol +

సూర్యాస్తమయము

-

el termómetro +

ఉష్ణమాని

-

la tormenta eléctrica +

ఉరుము

-

el crepúsculo +

కను చీకటి

-

el tiempo +

వాతావరణము

-

la humedad +

తడి పరిస్థితులు

-

el viento +

గాలి

-
el barómetro
భారమితి

-
la nube
మేఘము

-
el frío
చల్లని

-
la luna creciente
చంద్రవంక

-
la oscuridad
చీకటి

-
la sequía
కరువు

-
la tierra
భూమి

-
la niebla
పొగమంచు

-
la helada
గడ్డకట్టిన మంచు

-
el hielo
ధృవప్రాంతము

-
el calor
ఉష్ణము

-
el huracán
సుడిగాలి

-
el carámbano
ఐసికల్

-
el relámpago
మెఱుపు

-
el meteoro
ఉల్కాపాతం

-
la luna
చంద్రుడు

-
el arco iris
హరివిల్లు

-
la gota
వర్షపు బిందువు

-
la nieve
మంచు

-
el copo de nieve
స్నోఫ్లేక్

-
el muñeco de nieve
మంచు మనిషి

-
la estrella
నక్షత్రం

-
la tormenta
తుఫాను

-
la marejada ciclónica
తుఫాను వేగము

-
el sol
సూర్యుడు

-
el rayo de sol
సూర్యకిరణము

-
la puesta de sol
సూర్యాస్తమయము

-
el termómetro
ఉష్ణమాని

-
la tormenta eléctrica
ఉరుము

-
el crepúsculo
కను చీకటి

-
el tiempo
వాతావరణము

-
la humedad
తడి పరిస్థితులు

-
el viento
గాలి