సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus

పరిపాలన

-

reklaam

ప్రకటనలు

-

nool

బాణము

-

keeld

నిషేధము

-

karjäär

కెరీర్

-

keskpaik

కేంద్రము

-

valik

ఎంపిక

-

koostöö

సహకారము

-

värv

రంగు

-

kokkupuude

పరిచయము

-

oht

అపాయము

-

armuavaldus

ప్రేమ ప్రకటన

-

lagunemine

తిరోగమనము

-

definitsioon

నిర్వచనము

-

erinevus

వ్యత్యాసము

-

raskus

కష్టము

-

suund

దిశ

-

avastus

ఆవిష్కరణ

-

korralagedus

రుగ్మత

-

kaugus

దూరము

-

vahemaa

దూరము

-

mitmekesisus

వైవిధ్యము

-

vaev

కృషి

-

uurimine

తరచి చూచుట

-

kukkumine

పతనము

-

jõud

శక్తి

-

lõhn

పరిమళము

-

vabadus

స్వాతంత్ర్యము

-

kummitus

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

pool

సగము

-

kõrgus

ఎత్తు

-

abi

సహాయము

-

peidupaik

దాగుకొను చోటు

-

kodumaa

స్వదేశము

-

puhtus

పారిశుధ్యము

-

idee

ఆలోచన

-

illusioon

భ్రమ

-

fantaasia

ఊహాగానము

-

intelligentsus

గూఢచార

-

kutse

ఆహ్వానము

-

õiglus

న్యాయము

-

valgus

కాంతి

-

pilk

చూపు

-

kaotus

నష్టము

-

suurendus

పెద్దదిగా చేయుట

-

viga

పొరపాటు

-

mõrv

హత్య

-

rahvus

జాతి, దేశము

-

uudsus

నూతనత్వము

-

võimalus

ఐచ్ఛికము

-

kannatlikkus

ఓపికపట్టడము

-

planeerimine

ప్రణాళిక

-

probleem

సమస్య

-

kaitse

రక్షణ

-

peegeldus

ప్రతిబింబించు

-

vabariik

గణతంత్రరాజ్యము

-

risk

ప్రమాదము

-

ohutus

భద్రత

-

saladus

రహస్యము

-

sugu

శృంగారము

-

vari

నీడ

-

suurus

పరిమాణము

-

solidaarsus

ఐకమత్యము

-

edu

విజయము

-

toetus

మద్దతు

-

traditsioon

సంప్రదాయము

-

kaal

బరువు

-
valitsus
పరిపాలన

-
reklaam
ప్రకటనలు

-
nool
బాణము

-
keeld
నిషేధము

-
karjäär
కెరీర్

-
keskpaik
కేంద్రము

-
valik
ఎంపిక

-
koostöö
సహకారము

-
värv
రంగు

-
kokkupuude
పరిచయము

-
oht
అపాయము

-
armuavaldus
ప్రేమ ప్రకటన

-
lagunemine
తిరోగమనము

-
definitsioon
నిర్వచనము

-
erinevus
వ్యత్యాసము

-
raskus
కష్టము

-
suund
దిశ

-
avastus
ఆవిష్కరణ

-
korralagedus
రుగ్మత

-
kaugus
దూరము

-
vahemaa
దూరము

-
mitmekesisus
వైవిధ్యము

-
vaev
కృషి

-
uurimine
తరచి చూచుట

-
kukkumine
పతనము

-
jõud
శక్తి

-
lõhn
పరిమళము

-
vabadus
స్వాతంత్ర్యము

-
kummitus
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
pool
సగము

-
kõrgus
ఎత్తు

-
abi
సహాయము

-
peidupaik
దాగుకొను చోటు

-
kodumaa
స్వదేశము

-
puhtus
పారిశుధ్యము

-
idee
ఆలోచన

-
illusioon
భ్రమ

-
fantaasia
ఊహాగానము

-
intelligentsus
గూఢచార

-
kutse
ఆహ్వానము

-
õiglus
న్యాయము

-
valgus
కాంతి

-
pilk
చూపు

-
kaotus
నష్టము

-
suurendus
పెద్దదిగా చేయుట

-
viga
పొరపాటు

-
mõrv
హత్య

-
rahvus
జాతి, దేశము

-
uudsus
నూతనత్వము

-
võimalus
ఐచ్ఛికము

-
kannatlikkus
ఓపికపట్టడము

-
planeerimine
ప్రణాళిక

-
probleem
సమస్య

-
kaitse
రక్షణ

-
peegeldus
ప్రతిబింబించు

-
vabariik
గణతంత్రరాజ్యము

-
risk
ప్రమాదము

-
ohutus
భద్రత

-
saladus
రహస్యము

-
sugu
శృంగారము

-
vari
నీడ

-
suurus
పరిమాణము

-
solidaarsus
ఐకమత్యము

-
edu
విజయము

-
toetus
మద్దతు

-
traditsioon
సంప్రదాయము

-
kaal
బరువు