సంగీతం     
Muusika

-

akordion +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

ansambel +

మేళము

-

bandžo +

బాంజో

-

klarnet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

kontsert +

కచ్చేరి

-

trumm +

డ్రమ్

-

löökriistad +

డ్రమ్ములు

-

flööt +

వేణువు

-

tiibklaver +

గ్రాండ్ పియానో

-

kitarr +

గిటార్

-

saal +

సభా మందిరం

-

klahvpill +

కీబోర్డ్

-

suupill +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

muusika +

సంగీతం

-

noodipult +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

noot +

సూచన

-

orel +

అవయవము

-

klaver +

పియానో

-

saksofon +

శాక్సోఫోను

-

laulja +

గాయకుడు

-

keel +

తీగ

-

trompet +

గాలి వాద్యము

-

trompetist +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

viiul +

వాయులీనము

-

viiulikast +

వాయులీనపు పెట్టె

-

ksülofon +

జల తరంగిణి

-
akordion
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
ansambel
మేళము

-
bandžo
బాంజో

-
klarnet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
kontsert
కచ్చేరి

-
trumm
డ్రమ్

-
löökriistad
డ్రమ్ములు

-
flööt
వేణువు

-
tiibklaver
గ్రాండ్ పియానో

-
kitarr
గిటార్

-
saal
సభా మందిరం

-
klahvpill
కీబోర్డ్

-
suupill
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
muusika
సంగీతం

-
noodipult
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
noot
సూచన

-
orel
అవయవము

-
klaver
పియానో

-
saksofon
శాక్సోఫోను

-
laulja
గాయకుడు

-
keel
తీగ

-
trompet
గాలి వాద్యము

-
trompetist
కొమ్ము ఊదువాడు

-
viiul
వాయులీనము

-
viiulikast
వాయులీనపు పెట్టె

-
ksülofon
జల తరంగిణి