సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto

పరిపాలన

-

mainonta

ప్రకటనలు

-

nuoli

బాణము

-

kielto

నిషేధము

-

ura

కెరీర్

-

keskus

కేంద్రము

-

valinta

ఎంపిక

-

yhteistyö

సహకారము

-

väri

రంగు

-

kontakti

పరిచయము

-

vaara

అపాయము

-

rakkaudenosoitus

ప్రేమ ప్రకటన

-

taantuma

తిరోగమనము

-

määritelmä

నిర్వచనము

-

erilaisuus

వ్యత్యాసము

-

vaikeus

కష్టము

-

suunta

దిశ

-

löytö

ఆవిష్కరణ

-

epäjärjestys

రుగ్మత

-

etäisyys

దూరము

-

välimatka

దూరము

-

monimuotoisuus

వైవిధ్యము

-

ponnistus

కృషి

-

tutkimusmatka

తరచి చూచుట

-

kaatuminen

పతనము

-

voima

శక్తి

-

tuoksu

పరిమళము

-

vapaus

స్వాతంత్ర్యము

-

aave

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

puolikas

సగము

-

korkeus

ఎత్తు

-

apu

సహాయము

-

piilopaikka

దాగుకొను చోటు

-

kotimaa

స్వదేశము

-

puhtaus

పారిశుధ్యము

-

ajatus

ఆలోచన

-

illuusio

భ్రమ

-

mielikuvitus

ఊహాగానము

-

älykkyys

గూఢచార

-

kutsu

ఆహ్వానము

-

oikeus

న్యాయము

-

valo

కాంతి

-

ilme

చూపు

-

menetys

నష్టము

-

suurennus

పెద్దదిగా చేయుట

-

virhe

పొరపాటు

-

murha

హత్య

-

kansakunta

జాతి, దేశము

-

uutuus

నూతనత్వము

-

vaihtoehto

ఐచ్ఛికము

-

kärsivällisyys

ఓపికపట్టడము

-

suunnittelu

ప్రణాళిక

-

ongelma

సమస్య

-

suojaus

రక్షణ

-

heijastus

ప్రతిబింబించు

-

tasavalta

గణతంత్రరాజ్యము

-

riski

ప్రమాదము

-

turvallisuus

భద్రత

-

salaisuus

రహస్యము

-

sukupuoli

శృంగారము

-

varjo

నీడ

-

koko

పరిమాణము

-

solidaarisuus

ఐకమత్యము

-

menestys

విజయము

-

tuki

మద్దతు

-

perinne

సంప్రదాయము

-

paino

బరువు

-
hallinto
పరిపాలన

-
mainonta
ప్రకటనలు

-
nuoli
బాణము

-
kielto
నిషేధము

-
ura
కెరీర్

-
keskus
కేంద్రము

-
valinta
ఎంపిక

-
yhteistyö
సహకారము

-
väri
రంగు

-
kontakti
పరిచయము

-
vaara
అపాయము

-
rakkaudenosoitus
ప్రేమ ప్రకటన

-
taantuma
తిరోగమనము

-
määritelmä
నిర్వచనము

-
erilaisuus
వ్యత్యాసము

-
vaikeus
కష్టము

-
suunta
దిశ

-
löytö
ఆవిష్కరణ

-
epäjärjestys
రుగ్మత

-
etäisyys
దూరము

-
välimatka
దూరము

-
monimuotoisuus
వైవిధ్యము

-
ponnistus
కృషి

-
tutkimusmatka
తరచి చూచుట

-
kaatuminen
పతనము

-
voima
శక్తి

-
tuoksu
పరిమళము

-
vapaus
స్వాతంత్ర్యము

-
aave
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
puolikas
సగము

-
korkeus
ఎత్తు

-
apu
సహాయము

-
piilopaikka
దాగుకొను చోటు

-
kotimaa
స్వదేశము

-
puhtaus
పారిశుధ్యము

-
ajatus
ఆలోచన

-
illuusio
భ్రమ

-
mielikuvitus
ఊహాగానము

-
älykkyys
గూఢచార

-
kutsu
ఆహ్వానము

-
oikeus
న్యాయము

-
valo
కాంతి

-
ilme
చూపు

-
menetys
నష్టము

-
suurennus
పెద్దదిగా చేయుట

-
virhe
పొరపాటు

-
murha
హత్య

-
kansakunta
జాతి, దేశము

-
uutuus
నూతనత్వము

-
vaihtoehto
ఐచ్ఛికము

-
kärsivällisyys
ఓపికపట్టడము

-
suunnittelu
ప్రణాళిక

-
ongelma
సమస్య

-
suojaus
రక్షణ

-
heijastus
ప్రతిబింబించు

-
tasavalta
గణతంత్రరాజ్యము

-
riski
ప్రమాదము

-
turvallisuus
భద్రత

-
salaisuus
రహస్యము

-
sukupuoli
శృంగారము

-
varjo
నీడ

-
koko
పరిమాణము

-
solidaarisuus
ఐకమత్యము

-
menestys
విజయము

-
tuki
మద్దతు

-
perinne
సంప్రదాయము

-
paino
బరువు