సామగ్రి     
Matériaux

-

le cuivre

ఇత్తడి

-

le ciment

సిమెంటు

-

la céramique

పింగాణీ

-

le tissu

వస్త్రము

-

l'étoffe

వస్త్రము

-

le coton

ప్రత్తి

-

le cristal

స్ఫటికము

-

la saleté

మురికి

-

la colle

జిగురు

-

le cuir

బాగు చేసిన తోలు

-

le métal

లోహము

-

l'huile

చమురు

-

la poudre

పొడి

-

le sel

ఉప్పు

-

le sable

ఇసుక

-

la ferraille

చెత్త

-

l'argent

వెండి

-

la pierre

రాయి

-

la paille

తృణము

-

le bois

కొయ్య

-

la laine

ఉన్ని

-
le cuivre
ఇత్తడి

-
le ciment
సిమెంటు

-
la céramique
పింగాణీ

-
le tissu
వస్త్రము

-
l'étoffe
వస్త్రము

-
le coton
ప్రత్తి

-
le cristal
స్ఫటికము

-
la saleté
మురికి

-
la colle
జిగురు

-
le cuir
బాగు చేసిన తోలు

-
le métal
లోహము

-
l'huile
చమురు

-
la poudre
పొడి

-
le sel
ఉప్పు

-
le sable
ఇసుక

-
la ferraille
చెత్త

-
l'argent
వెండి

-
la pierre
రాయి

-
la paille
తృణము

-
le bois
కొయ్య

-
la laine
ఉన్ని