సామగ్రి     
Matériaux

-

le cuivre +

ఇత్తడి

-

le ciment +

సిమెంటు

-

la céramique +

పింగాణీ

-

le tissu +

వస్త్రము

-

l'étoffe +

వస్త్రము

-

le coton +

ప్రత్తి

-

le cristal +

స్ఫటికము

-

la saleté +

మురికి

-

la colle +

జిగురు

-

le cuir +

బాగు చేసిన తోలు

-

le métal +

లోహము

-

l'huile +

చమురు

-

la poudre +

పొడి

-

le sel +

ఉప్పు

-

le sable +

ఇసుక

-

la ferraille +

చెత్త

-

l'argent +

వెండి

-

la pierre +

రాయి

-

la paille +

తృణము

-

le bois +

కొయ్య

-

la laine +

ఉన్ని

-
le cuivre
ఇత్తడి

-
le ciment
సిమెంటు

-
la céramique
పింగాణీ

-
le tissu
వస్త్రము

-
l'étoffe
వస్త్రము

-
le coton
ప్రత్తి

-
le cristal
స్ఫటికము

-
la saleté
మురికి

-
la colle
జిగురు

-
le cuir
బాగు చేసిన తోలు

-
le métal
లోహము

-
l'huile
చమురు

-
la poudre
పొడి

-
le sel
ఉప్పు

-
le sable
ఇసుక

-
la ferraille
చెత్త

-
l'argent
వెండి

-
la pierre
రాయి

-
la paille
తృణము

-
le bois
కొయ్య

-
la laine
ఉన్ని