కళలు     
Arts

-

les applaudissements +

ప్రశంస

-

l'art +

కళ

-

le salut +

విల్లు

-

le pinceau +

బ్రష్

-

le livre de coloriage +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

la danseuse +

నర్తకి

-

le dessin +

డ్రాయింగ్

-

la galerie +

గ్యాలరీ

-

la fenêtre +

గాజు కిటికీ

-

le graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

l'artisanat +

హస్తకళ

-

la mosaïque +

మొజాయిక్

-

la fresque +

కుడ్య చిత్రము

-

le musée +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

la représentation +

పనితీరు

-

l'image +

బొమ్మ

-

le poème +

పద్యము

-

la sculpture +

శిల్పము

-

la chanson +

పాట

-

la statue +

ప్రతిమ

-

la peinture à l'eau +

నీటి రంగు

-
les applaudissements
ప్రశంస

-
l'art
కళ

-
le salut
విల్లు

-
le pinceau
బ్రష్

-
le livre de coloriage
కలరింగ్ పుస్తకము

-
la danseuse
నర్తకి

-
le dessin
డ్రాయింగ్

-
la galerie
గ్యాలరీ

-
la fenêtre
గాజు కిటికీ

-
le graffiti
గ్రాఫిటీ

-
l'artisanat
హస్తకళ

-
la mosaïque
మొజాయిక్

-
la fresque
కుడ్య చిత్రము

-
le musée
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
la représentation
పనితీరు

-
l'image
బొమ్మ

-
le poème
పద్యము

-
la sculpture
శిల్పము

-
la chanson
పాట

-
la statue
ప్రతిమ

-
la peinture à l'eau
నీటి రంగు