వాతావరణము     
Météo

-

le baromètre

భారమితి

-

le nuage

మేఘము

-

le froid

చల్లని

-

le croissant de lune

చంద్రవంక

-

l'obscurité

చీకటి

-

la sécheresse

కరువు

-

la terre

భూమి

-

le brouillard

పొగమంచు

-

le gel

గడ్డకట్టిన మంచు

-

le verglas

ధృవప్రాంతము

-

la chaleur

ఉష్ణము

-

l'ouragan

సుడిగాలి

-

la stalactite

ఐసికల్

-

la foudre

మెఱుపు

-

le/la météorite

ఉల్కాపాతం

-

la lune

చంద్రుడు

-

l'arc-en-ciel

హరివిల్లు

-

la goutte d'eau

వర్షపు బిందువు

-

la neige

మంచు

-

le flocon de neige

స్నోఫ్లేక్

-

le bonhomme de neige

మంచు మనిషి

-

l'étoile

నక్షత్రం

-

l'orage

తుఫాను

-

l'onde de tempête

తుఫాను వేగము

-

le soleil

సూర్యుడు

-

le rayon de soleil

సూర్యకిరణము

-

le crépuscule

సూర్యాస్తమయము

-

le thermomètre

ఉష్ణమాని

-

l'orage

ఉరుము

-

la tombée de la nuit

కను చీకటి

-

le temps

వాతావరణము

-

l'humidité

తడి పరిస్థితులు

-

le vent

గాలి

-
le baromètre
భారమితి

-
le nuage
మేఘము

-
le froid
చల్లని

-
le croissant de lune
చంద్రవంక

-
l'obscurité
చీకటి

-
la sécheresse
కరువు

-
la terre
భూమి

-
le brouillard
పొగమంచు

-
le gel
గడ్డకట్టిన మంచు

-
le verglas
ధృవప్రాంతము

-
la chaleur
ఉష్ణము

-
l'ouragan
సుడిగాలి

-
la stalactite
ఐసికల్

-
la foudre
మెఱుపు

-
le/la météorite
ఉల్కాపాతం

-
la lune
చంద్రుడు

-
l'arc-en-ciel
హరివిల్లు

-
la goutte d'eau
వర్షపు బిందువు

-
la neige
మంచు

-
le flocon de neige
స్నోఫ్లేక్

-
le bonhomme de neige
మంచు మనిషి

-
l'étoile
నక్షత్రం

-
l'orage
తుఫాను

-
l'onde de tempête
తుఫాను వేగము

-
le soleil
సూర్యుడు

-
le rayon de soleil
సూర్యకిరణము

-
le crépuscule
సూర్యాస్తమయము

-
le thermomètre
ఉష్ణమాని

-
l'orage
ఉరుము

-
la tombée de la nuit
కను చీకటి

-
le temps
వాతావరణము

-
l'humidité
తడి పరిస్థితులు

-
le vent
గాలి