కొనుగోలు     
Shopping

-

la boulangerie +

బేకరీ

-

le code-barres +

బార్ కోడ్

-

la librairie +

పుస్తకాల దుకాణము

-

le café +

కాఫీ హోటల్

-

la droguerie +

మందుల దుకాణము

-

le nettoyage à sec +

డ్రై క్లీనర్

-

le fleuriste +

పూల దుకాణము

-

le cadeau +

బహుమతి

-

le marché +

విపణి

-

la halle +

మార్కెట్ హాలు

-

le kiosque à journaux +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

la pharmacie +

ఔషధ శాల

-

le bureau de poste +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

la poterie +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

la vente +

అమ్మకము

-

la boutique +

దుకాణము

-

les achats +

కొనుగోలు

-

le sac +

కొనుగోలు సంచీ

-

le panier +

కొనుగోలు బుట్ట

-

le caddie +

కొనుగోలు కార్ట్

-

le shopping +

కొనుగోలు పర్యటన

-
la boulangerie
బేకరీ

-
le code-barres
బార్ కోడ్

-
la librairie
పుస్తకాల దుకాణము

-
le café
కాఫీ హోటల్

-
la droguerie
మందుల దుకాణము

-
le nettoyage à sec
డ్రై క్లీనర్

-
le fleuriste
పూల దుకాణము

-
le cadeau
బహుమతి

-
le marché
విపణి

-
la halle
మార్కెట్ హాలు

-
le kiosque à journaux
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
la pharmacie
ఔషధ శాల

-
le bureau de poste
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
la poterie
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
la vente
అమ్మకము

-
la boutique
దుకాణము

-
les achats
కొనుగోలు

-
le sac
కొనుగోలు సంచీ

-
le panier
కొనుగోలు బుట్ట

-
le caddie
కొనుగోలు కార్ట్

-
le shopping
కొనుగోలు పర్యటన