సంగీతం     
Musique

-

l'accordéon +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

la balalaïka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

le groupe +

మేళము

-

le banjo +

బాంజో

-

la clarinette +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

le concert +

కచ్చేరి

-

le tambour +

డ్రమ్

-

la batterie +

డ్రమ్ములు

-

la flûte +

వేణువు

-

le piano à queue +

గ్రాండ్ పియానో

-

la guitare +

గిటార్

-

la salle +

సభా మందిరం

-

le synthétiseur +

కీబోర్డ్

-

l'harmonica +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

la musique +

సంగీతం

-

le pupitre +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

la note +

సూచన

-

l'orgue +

అవయవము

-

le piano +

పియానో

-

le saxophone +

శాక్సోఫోను

-

le chanteur +

గాయకుడు

-

la corde +

తీగ

-

la trompette +

గాలి వాద్యము

-

le trompettiste +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

le violon +

వాయులీనము

-

l'étui à violon +

వాయులీనపు పెట్టె

-

le xylophone +

జల తరంగిణి

-
l'accordéon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
la balalaïka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
le groupe
మేళము

-
le banjo
బాంజో

-
la clarinette
సన్నాయి వాయిద్యం

-
le concert
కచ్చేరి

-
le tambour
డ్రమ్

-
la batterie
డ్రమ్ములు

-
la flûte
వేణువు

-
le piano à queue
గ్రాండ్ పియానో

-
la guitare
గిటార్

-
la salle
సభా మందిరం

-
le synthétiseur
కీబోర్డ్

-
l'harmonica
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
la musique
సంగీతం

-
le pupitre
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
la note
సూచన

-
l'orgue
అవయవము

-
le piano
పియానో

-
le saxophone
శాక్సోఫోను

-
le chanteur
గాయకుడు

-
la corde
తీగ

-
la trompette
గాలి వాద్యము

-
le trompettiste
కొమ్ము ఊదువాడు

-
le violon
వాయులీనము

-
l'étui à violon
వాయులీనపు పెట్టె

-
le xylophone
జల తరంగిణి