పెద్ద జంతువులు     
Grands animaux

-

l'alligator

పెద్ద మొసలి

-

les bois

దుప్పి కొమ్ములు

-

le babouin

బబూన్

-

l'ours

ఎలుగుబంటి

-

le buffle

గేదె

-

le chameau

ఒంటె

-

le guépard

చిరుత

-

la vache

గోవు

-

le crocodile

మొసలి

-

le dinosaure

డైనోసార్

-

l'âne

గాడిద

-

le dragon

డ్రాగన్

-

l'éléphant

ఏనుగు

-

la girafe

జిరాఫీ

-

le gorille

గొరిల్లా

-

l'hippopotame

హిప్పో

-

le cheval

గుర్రము

-

le kangourou

కంగారూ

-

le léopard

చిఱుతపులి

-

le lion

సింహము

-

le lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

le lynx

శివంగి

-

le monstre

భూతము

-

l'orignal

దుప్పి

-

l'autruche

నిప్పుకోడి

-

le panda

పెద్ద జంతువు

-

le cochon

పంది

-

l'ours polaire

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

le puma

చిరుతపులి

-

le rhinocéros

రైనో

-

le cerf

మగ జింక

-

le tigre

పులి

-

le morse

నీటి గుర్రము

-

le cheval sauvage

అడవి గుర్రం

-

le zèbre

చారల గుర్రము

-
l'alligator
పెద్ద మొసలి

-
les bois
దుప్పి కొమ్ములు

-
le babouin
బబూన్

-
l'ours
ఎలుగుబంటి

-
le buffle
గేదె

-
le chameau
ఒంటె

-
le guépard
చిరుత

-
la vache
గోవు

-
le crocodile
మొసలి

-
le dinosaure
డైనోసార్

-
l'âne
గాడిద

-
le dragon
డ్రాగన్

-
l'éléphant
ఏనుగు

-
la girafe
జిరాఫీ

-
le gorille
గొరిల్లా

-
l'hippopotame
హిప్పో

-
le cheval
గుర్రము

-
le kangourou
కంగారూ

-
le léopard
చిఱుతపులి

-
le lion
సింహము

-
le lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
le lynx
శివంగి

-
le monstre
భూతము

-
l'orignal
దుప్పి

-
l'autruche
నిప్పుకోడి

-
le panda
పెద్ద జంతువు

-
le cochon
పంది

-
l'ours polaire
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
le puma
చిరుతపులి

-
le rhinocéros
రైనో

-
le cerf
మగ జింక

-
le tigre
పులి

-
le morse
నీటి గుర్రము

-
le cheval sauvage
అడవి గుర్రం

-
le zèbre
చారల గుర్రము