పెద్ద జంతువులు     
Grands animaux

-

l'alligator +

పెద్ద మొసలి

-

les bois +

దుప్పి కొమ్ములు

-

le babouin +

బబూన్

-

l'ours +

ఎలుగుబంటి

-

le buffle +

గేదె

-

le chameau +

ఒంటె

-

le guépard +

చిరుత

-

la vache +

గోవు

-

le crocodile +

మొసలి

-

le dinosaure +

డైనోసార్

-

l'âne +

గాడిద

-

le dragon +

డ్రాగన్

-

l'éléphant +

ఏనుగు

-

la girafe +

జిరాఫీ

-

le gorille +

గొరిల్లా

-

l'hippopotame +

హిప్పో

-

le cheval +

గుర్రము

-

le kangourou +

కంగారూ

-

le léopard +

చిఱుతపులి

-

le lion +

సింహము

-

le lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

le lynx +

శివంగి

-

le monstre +

భూతము

-

l'orignal +

దుప్పి

-

l'autruche +

నిప్పుకోడి

-

le panda +

పెద్ద జంతువు

-

le cochon +

పంది

-

l'ours polaire +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

le puma +

చిరుతపులి

-

le rhinocéros +

రైనో

-

le cerf +

మగ జింక

-

le tigre +

పులి

-

le morse +

నీటి గుర్రము

-

le cheval sauvage +

అడవి గుర్రం

-

le zèbre +

చారల గుర్రము

-
l'alligator
పెద్ద మొసలి

-
les bois
దుప్పి కొమ్ములు

-
le babouin
బబూన్

-
l'ours
ఎలుగుబంటి

-
le buffle
గేదె

-
le chameau
ఒంటె

-
le guépard
చిరుత

-
la vache
గోవు

-
le crocodile
మొసలి

-
le dinosaure
డైనోసార్

-
l'âne
గాడిద

-
le dragon
డ్రాగన్

-
l'éléphant
ఏనుగు

-
la girafe
జిరాఫీ

-
le gorille
గొరిల్లా

-
l'hippopotame
హిప్పో

-
le cheval
గుర్రము

-
le kangourou
కంగారూ

-
le léopard
చిఱుతపులి

-
le lion
సింహము

-
le lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
le lynx
శివంగి

-
le monstre
భూతము

-
l'orignal
దుప్పి

-
l'autruche
నిప్పుకోడి

-
le panda
పెద్ద జంతువు

-
le cochon
పంది

-
l'ours polaire
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
le puma
చిరుతపులి

-
le rhinocéros
రైనో

-
le cerf
మగ జింక

-
le tigre
పులి

-
le morse
నీటి గుర్రము

-
le cheval sauvage
అడవి గుర్రం

-
le zèbre
చారల గుర్రము