పర్యావరణము     
Environnement

-

l'agriculture +

వ్యవసాయము

-

la pollution de l'air +

వాయు కాలుష్యము

-

la fourmilière +

చీమల పుట్ట

-

le canal +

కాలువ

-

la côte +

సముద్ర తీరము

-

le continent +

ఖండము

-

le ruisseau +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

le barrage +

ఆనకట్ట

-

le désert +

ఎడారి

-

la dune +

ఇసుకమేట

-

le champ +

క్షేత్రము

-

la forêt +

అడవి

-

le glacier +

హిమానీనదము

-

la lande +

బీడు భూమి

-

l'île +

ద్వీపము

-

la jungle +

అడవి

-

le paysage +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

les montagnes +

పర్వతాలు

-

le parc naturel +

ప్రకృతి వనము

-

le sommet +

శిఖరము

-

le tas +

కుప్ప

-

la marche de protestation +

నిరసన ర్యాలీ

-

le recyclage +

రీసైక్లింగ్

-

la mer +

సముద్రము

-

la fumée +

పొగ

-

le vignoble +

వైన్ యార్డ్

-

le volcan +

అగ్నిపర్వతము

-

les déchets +

వ్యర్థపదార్థము

-

le niveau d'eau +

నీటి మట్టము

-
l'agriculture
వ్యవసాయము

-
la pollution de l'air
వాయు కాలుష్యము

-
la fourmilière
చీమల పుట్ట

-
le canal
కాలువ

-
la côte
సముద్ర తీరము

-
le continent
ఖండము

-
le ruisseau
చిన్న సముద్ర పాయ

-
le barrage
ఆనకట్ట

-
le désert
ఎడారి

-
la dune
ఇసుకమేట

-
le champ
క్షేత్రము

-
la forêt
అడవి

-
le glacier
హిమానీనదము

-
la lande
బీడు భూమి

-
l'île
ద్వీపము

-
la jungle
అడవి

-
le paysage
ప్రకృతి దృశ్యం

-
les montagnes
పర్వతాలు

-
le parc naturel
ప్రకృతి వనము

-
le sommet
శిఖరము

-
le tas
కుప్ప

-
la marche de protestation
నిరసన ర్యాలీ

-
le recyclage
రీసైక్లింగ్

-
la mer
సముద్రము

-
la fumée
పొగ

-
le vignoble
వైన్ యార్డ్

-
le volcan
అగ్నిపర్వతము

-
les déchets
వ్యర్థపదార్థము

-
le niveau d'eau
నీటి మట్టము