సామగ్రి     
Anyagok

-

sárgaréz

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

kerámia

పింగాణీ

-

kendő

వస్త్రము

-

anyag

వస్త్రము

-

pamut

ప్రత్తి

-

kristály

స్ఫటికము

-

kosz

మురికి

-

ragasztó

జిగురు

-

bőr

బాగు చేసిన తోలు

-

fém

లోహము

-

olaj

చమురు

-

por

పొడి

-

ఉప్పు

-

homok

ఇసుక

-

hulladék

చెత్త

-

ezüst

వెండి

-

రాయి

-

szalma

తృణము

-

fa

కొయ్య

-

gyapjú

ఉన్ని

-
sárgaréz
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
kerámia
పింగాణీ

-
kendő
వస్త్రము

-
anyag
వస్త్రము

-
pamut
ప్రత్తి

-
kristály
స్ఫటికము

-
kosz
మురికి

-
ragasztó
జిగురు

-
bőr
బాగు చేసిన తోలు

-
fém
లోహము

-
olaj
చమురు

-
por
పొడి

-

ఉప్పు

-
homok
ఇసుక

-
hulladék
చెత్త

-
ezüst
వెండి

-

రాయి

-
szalma
తృణము

-
fa
కొయ్య

-
gyapjú
ఉన్ని