మతము     
Agama

-

paskah +

ఈస్టర్ పక్షి

-

telur paskah +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

malaikat +

దేవదూత

-

bel +

గంట

-

alkitab +

బైబిలు

-

uskup +

మతగురువు

-

berkat +

దీవెన

-

budhisme +

బౌద్ధమతం

-

kekristenan +

క్రైస్తవ మతం

-

hadiah natal +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

pohon natal +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

gereja +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

peti mati +

శవపేటిక

-

penciptaan +

సృష్టి

-

patung salib yesus +

సిలువ బొమ్మ

-

iblis +

దయ్యము

-

dewa +

దేవుడు

-

hinduisme +

హిందూమతము

-

islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

yudaisme +

యూదు మతము

-

meditasi +

ధ్యానము

-

mumi +

తల్లి

-

muslim +

మహమ్మదీయులు

-

paus +

మతాధికారి

-

shalat +

ప్రార్థన

-

pendeta +

పూజారి

-

agama +

మతము

-

pelayanan +

సేవ

-

sinagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

candi +

ఆలయము

-

makam +

సమాధి

-
paskah
ఈస్టర్ పక్షి

-
telur paskah
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
malaikat
దేవదూత

-
bel
గంట

-
alkitab
బైబిలు

-
uskup
మతగురువు

-
berkat
దీవెన

-
budhisme
బౌద్ధమతం

-
kekristenan
క్రైస్తవ మతం

-
hadiah natal
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
pohon natal
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
gereja
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
peti mati
శవపేటిక

-
penciptaan
సృష్టి

-
patung salib yesus
సిలువ బొమ్మ

-
iblis
దయ్యము

-
dewa
దేవుడు

-
hinduisme
హిందూమతము

-
islam
ఇస్లామ్ మతము

-
yudaisme
యూదు మతము

-
meditasi
ధ్యానము

-
mumi
తల్లి

-
muslim
మహమ్మదీయులు

-
paus
మతాధికారి

-
shalat
ప్రార్థన

-
pendeta
పూజారి

-
agama
మతము

-
pelayanan
సేవ

-
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
candi
ఆలయము

-
makam
సమాధి