మతము     
Religione

-

la Pasqua +

ఈస్టర్ పక్షి

-

l'uovo di Pasqua +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

l'angelo +

దేవదూత

-

la campana +

గంట

-

la bibbia +

బైబిలు

-

il vescovo +

మతగురువు

-

la benedizione +

దీవెన

-

il Buddismo +

బౌద్ధమతం

-

il Cristianesimo +

క్రైస్తవ మతం

-

il regalo di Natale +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

l'albero di Natale +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

la chiesa +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

la bara +

శవపేటిక

-

la creazione +

సృష్టి

-

il crocifisso +

సిలువ బొమ్మ

-

il diavolo +

దయ్యము

-

il dio +

దేవుడు

-

l'Induismo +

హిందూమతము

-

l'Islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

l'Ebraismo +

యూదు మతము

-

la meditazione +

ధ్యానము

-

la mummia +

తల్లి

-

il musulmano +

మహమ్మదీయులు

-

il papa +

మతాధికారి

-

la preghiera +

ప్రార్థన

-

il sacerdote +

పూజారి

-

la religione +

మతము

-

il servizio religioso +

సేవ

-

la sinagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

il tempio +

ఆలయము

-

la tomba +

సమాధి

-
la Pasqua
ఈస్టర్ పక్షి

-
l'uovo di Pasqua
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
l'angelo
దేవదూత

-
la campana
గంట

-
la bibbia
బైబిలు

-
il vescovo
మతగురువు

-
la benedizione
దీవెన

-
il Buddismo
బౌద్ధమతం

-
il Cristianesimo
క్రైస్తవ మతం

-
il regalo di Natale
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
l'albero di Natale
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
la chiesa
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
la bara
శవపేటిక

-
la creazione
సృష్టి

-
il crocifisso
సిలువ బొమ్మ

-
il diavolo
దయ్యము

-
il dio
దేవుడు

-
l'Induismo
హిందూమతము

-
l'Islam
ఇస్లామ్ మతము

-
l'Ebraismo
యూదు మతము

-
la meditazione
ధ్యానము

-
la mummia
తల్లి

-
il musulmano
మహమ్మదీయులు

-
il papa
మతాధికారి

-
la preghiera
ప్రార్థన

-
il sacerdote
పూజారి

-
la religione
మతము

-
il servizio religioso
సేవ

-
la sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
il tempio
ఆలయము

-
la tomba
సమాధి