సామగ్రి     
Materiali

-

l'ottone

ఇత్తడి

-

il cemento

సిమెంటు

-

la ceramica

పింగాణీ

-

la tela

వస్త్రము

-

il tessuto

వస్త్రము

-

il cotone

ప్రత్తి

-

il cristallo

స్ఫటికము

-

la sporcizia

మురికి

-

la colla

జిగురు

-

la pelle

బాగు చేసిన తోలు

-

il metallo

లోహము

-

l'olio

చమురు

-

la polvere

పొడి

-

il sale

ఉప్పు

-

la sabbia

ఇసుక

-

il rottame

చెత్త

-

l'argento

వెండి

-

la pietra

రాయి

-

la paglia

తృణము

-

il legno

కొయ్య

-

la lana

ఉన్ని

-
l'ottone
ఇత్తడి

-
il cemento
సిమెంటు

-
la ceramica
పింగాణీ

-
la tela
వస్త్రము

-
il tessuto
వస్త్రము

-
il cotone
ప్రత్తి

-
il cristallo
స్ఫటికము

-
la sporcizia
మురికి

-
la colla
జిగురు

-
la pelle
బాగు చేసిన తోలు

-
il metallo
లోహము

-
l'olio
చమురు

-
la polvere
పొడి

-
il sale
ఉప్పు

-
la sabbia
ఇసుక

-
il rottame
చెత్త

-
l'argento
వెండి

-
la pietra
రాయి

-
la paglia
తృణము

-
il legno
కొయ్య

-
la lana
ఉన్ని