పెద్ద జంతువులు     
Grandi animali

-

l'alligatore

పెద్ద మొసలి

-

le corna

దుప్పి కొమ్ములు

-

il babbuino

బబూన్

-

l'orso

ఎలుగుబంటి

-

il bufalo

గేదె

-

il cammello

ఒంటె

-

il ghepardo

చిరుత

-

la mucca

గోవు

-

il coccodrillo

మొసలి

-

il dinosauro

డైనోసార్

-

l'asino

గాడిద

-

il drago

డ్రాగన్

-

l'elefante

ఏనుగు

-

la giraffa

జిరాఫీ

-

il gorilla

గొరిల్లా

-

l'ippopotamo

హిప్పో

-

il cavallo

గుర్రము

-

il canguro

కంగారూ

-

il leopardo

చిఱుతపులి

-

il leone

సింహము

-

il lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

la lince

శివంగి

-

il mostro

భూతము

-

l'alce

దుప్పి

-

lo struzzo

నిప్పుకోడి

-

il panda

పెద్ద జంతువు

-

il maiale

పంది

-

l'orso polare

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

il puma

చిరుతపులి

-

il rinoceronte

రైనో

-

il cervo

మగ జింక

-

la tigre

పులి

-

il tricheco

నీటి గుర్రము

-

il cavallo selvaggio

అడవి గుర్రం

-

la zebra

చారల గుర్రము

-
l'alligatore
పెద్ద మొసలి

-
le corna
దుప్పి కొమ్ములు

-
il babbuino
బబూన్

-
l'orso
ఎలుగుబంటి

-
il bufalo
గేదె

-
il cammello
ఒంటె

-
il ghepardo
చిరుత

-
la mucca
గోవు

-
il coccodrillo
మొసలి

-
il dinosauro
డైనోసార్

-
l'asino
గాడిద

-
il drago
డ్రాగన్

-
l'elefante
ఏనుగు

-
la giraffa
జిరాఫీ

-
il gorilla
గొరిల్లా

-
l'ippopotamo
హిప్పో

-
il cavallo
గుర్రము

-
il canguro
కంగారూ

-
il leopardo
చిఱుతపులి

-
il leone
సింహము

-
il lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
la lince
శివంగి

-
il mostro
భూతము

-
l'alce
దుప్పి

-
lo struzzo
నిప్పుకోడి

-
il panda
పెద్ద జంతువు

-
il maiale
పంది

-
l'orso polare
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
il puma
చిరుతపులి

-
il rinoceronte
రైనో

-
il cervo
మగ జింక

-
la tigre
పులి

-
il tricheco
నీటి గుర్రము

-
il cavallo selvaggio
అడవి గుర్రం

-
la zebra
చారల గుర్రము