సాంకేతిక విజ్ఞానం     
技術

-

空気ポンプ
kūki ponpu

గాలి పంపు

-

ボールベアリング
bōrubearingu

బాల్ బేరింగ్

-

バッテリー
batterī

బ్యాటరీ

-

自転車のチェーン
jitensha no chēn

సైకిల్ చైన్

-

ケーブル
kēburu

కేబుల్

-

ケーブルリール
kēbururīru

కేబుల్ రీల్

-

カメラ
kamera

కెమెరా

-

カセット
kasetto

క్యాసెట్

-

充電器
jūden-ki

నిందారోపణలు చేయువాడు

-

コックピット
kokkupitto

యుద్ధ రంగము

-

はめば歯車
hameba haguruma

కాగ్ వీల్

-

ダイヤル錠
daiyaru jō

కలయిక తాళము

-

コンピューター
konpyūtā

కంప్యూటర్

-

クレーン
kurēn

క్రేను

-

デスクトップ
desuku toppu

డెస్క్ టాప్

-

掘削リグ
kussaku rigu

రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-

運転
unten

డ్రైవ్

-

DVD
DVD

డివిడి

-

電気モーター
denki mōtā

విద్యుత్ మోటారు

-

掘削機
kussaku-ki

త్రవ్వు పరికరము

-

ファクシミリ
fakushimiri

ఫాక్స్ మెషిన్

-

フィルムカメラ
firumu kamera

సినిమా కెమెరా

-

フロッピーディスク
furoppīdisuku

ఫ్లాపీ డిస్క్

-

ゴーグル
gōguru

కళ్ళద్దాలు

-

ハードディスク
hādodisuku

హార్డ్ డిస్క్

-

ジョイスティック
joisutikku

జాయ్ స్టిక్

-


kagi

తాళం చెవి

-

着陸
chakuriku

దిగుట

-

ノートパソコン
nōtopasokon

ల్యాప్ టాప్

-

芝刈り機
shibakariki

పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-

レンズ
renzu

కటకము

-

機会
kikai

యంత్రము

-

船用プロペラ
sen'yō puropera

సముద్ర ప్రొపెలెర్

-

複数のソケット
fukusū no soketto

బహుళ సాకెట్

-

プリンター
purintā

ముద్రణ యంత్రము

-

プログラム
puroguramu

కార్యక్రమము

-

プロペラ
puropera

ప్రొపెలెర్

-

ポンプ
ponpu

పంపు

-

レコードプレーヤー
rekōdopurēyā

టేపు రికార్డర్

-

リモコン
rimokon

రిమోట్ కంట్రోల్

-

ロボット
robotto

రోబోట్

-

衛星アンテナ
eisei antena

ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-

ミシン
mishin

కుట్టు యంత్రము

-

スライドフィルム
suraidofirumu

స్లయిడ్ చిత్రం

-

太陽光技術
taiyōkō gijutsu

సోలార్ టెక్నాలజీ

-

スペースシャトル
supēsushatoru

అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-

強圧
kyōatsu

ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-

サスペンション
sasupenshon

ఎత్తివేయుట

-

スイッチ
suitchi

స్విచ్

-

巻き尺
makijaku

టేప్ కొలత

-

技術
gijutsu

సాంకేతిక విజ్ఞానము

-

電話
denwa

టెలిఫోన్

-

望遠レンズ
bōen renzu

టెలిఫోన్ కటకము

-

望遠鏡
bōenkyō

టెలిస్కోప్

-

USBフラッシュドライブ
USB furasshudoraibu

యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-

バルブ
barubu

కవాటము

-

ビデオカメラ
bideokamera

వీడియో కెమెరా

-

電圧
den'atsu

వోల్టేజ్

-

水車
suisha

నీటి చక్రం

-

風力タービン
fūryoku tābin

విండ్ టర్బైన్

-

風車
kazaguruma

గాలి మర

-
空気ポンプ
kūki ponpu
గాలి పంపు

-
個体発生の写真
kotai hassei no shashin
ఏరియల్ ఫోటో

-
ボールベアリング
bōrubearingu
బాల్ బేరింగ్

-
バッテリー
batterī
బ్యాటరీ

-
自転車のチェーン
jitensha no chēn
సైకిల్ చైన్

-
ケーブル
kēburu
కేబుల్

-
ケーブルリール
kēbururīru
కేబుల్ రీల్

-
カメラ
kamera
కెమెరా

-
カセット
kasetto
క్యాసెట్

-
充電器
jūden-ki
నిందారోపణలు చేయువాడు

-
コックピット
kokkupitto
యుద్ధ రంగము

-
はめば歯車
hameba haguruma
కాగ్ వీల్

-
ダイヤル錠
daiyaru jō
కలయిక తాళము

-
コンピューター
konpyūtā
కంప్యూటర్

-
クレーン
kurēn
క్రేను

-
デスクトップ
desuku toppu
డెస్క్ టాప్

-
掘削リグ
kussaku rigu
రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-
運転
unten
డ్రైవ్

-
DVD
DVD
డివిడి

-
電気モーター
denki mōtā
విద్యుత్ మోటారు

-
エネルギー
enerugī
శక్తి

-
掘削機
kussaku-ki
త్రవ్వు పరికరము

-
ファクシミリ
fakushimiri
ఫాక్స్ మెషిన్

-
フィルムカメラ
firumu kamera
సినిమా కెమెరా

-
フロッピーディスク
furoppīdisuku
ఫ్లాపీ డిస్క్

-
ゴーグル
gōguru
కళ్ళద్దాలు

-
ハードディスク
hādodisuku
హార్డ్ డిస్క్

-
ジョイスティック
joisutikku
జాయ్ స్టిక్

-

kagi
తాళం చెవి

-
着陸
chakuriku
దిగుట

-
ノートパソコン
nōtopasokon
ల్యాప్ టాప్

-
芝刈り機
shibakariki
పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-
レンズ
renzu
కటకము

-
機会
kikai
యంత్రము

-
船用プロペラ
sen'yō puropera
సముద్ర ప్రొపెలెర్

-
炭坑
tankō
గని

-
複数のソケット
fukusū no soketto
బహుళ సాకెట్

-
プリンター
purintā
ముద్రణ యంత్రము

-
プログラム
puroguramu
కార్యక్రమము

-
プロペラ
puropera
ప్రొపెలెర్

-
ポンプ
ponpu
పంపు

-
レコードプレーヤー
rekōdopurēyā
టేపు రికార్డర్

-
リモコン
rimokon
రిమోట్ కంట్రోల్

-
ロボット
robotto
రోబోట్

-
衛星アンテナ
eisei antena
ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-
ミシン
mishin
కుట్టు యంత్రము

-
スライドフィルム
suraidofirumu
స్లయిడ్ చిత్రం

-
太陽光技術
taiyōkō gijutsu
సోలార్ టెక్నాలజీ

-
スペースシャトル
supēsushatoru
అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-
強圧
kyōatsu
ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-
サスペンション
sasupenshon
ఎత్తివేయుట

-
スイッチ
suitchi
స్విచ్

-
巻き尺
makijaku
టేప్ కొలత

-
技術
gijutsu
సాంకేతిక విజ్ఞానము

-
電話
denwa
టెలిఫోన్

-
望遠レンズ
bōen renzu
టెలిఫోన్ కటకము

-
望遠鏡
bōenkyō
టెలిస్కోప్

-
USBフラッシュドライブ
USB furasshudoraibu
యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-
バルブ
barubu
కవాటము

-
ビデオカメラ
bideokamera
వీడియో కెమెరా

-
電圧
den'atsu
వోల్టేజ్

-
水車
suisha
నీటి చక్రం

-
風力タービン
fūryoku tābin
విండ్ టర్బైన్

-
風車
kazaguruma
గాలి మర