సారాంశ నిబంధనలు     
抽象的な言葉

-

管理
kanri

పరిపాలన

-

広告
kōkoku

ప్రకటనలు

-

矢印
yajirushi

బాణము

-

禁止
kinshi

నిషేధము

-

経歴
keireki

కెరీర్

-

中心
chūshin

కేంద్రము

-

選択
sentaku

ఎంపిక

-


iro

రంగు

-

接触
sesshoku

పరిచయము

-

危険
kiken

అపాయము

-

愛の宣言
ai no sengen

ప్రేమ ప్రకటన

-

減少
genshō

తిరోగమనము

-

定義
teigi

నిర్వచనము

-

違い
chigai

వ్యత్యాసము

-

困難
kon'nan

కష్టము

-

発見
hakken

ఆవిష్కరణ

-

障害
shōgai

రుగ్మత

-

遠方
enpō

దూరము

-

距離
kyori

దూరము

-

多様性
tayō-sei

వైవిధ్యము

-

努力
doryoku

కృషి

-

探査
tansa

తరచి చూచుట

-

転倒
tentō

పతనము

-


chikara

శక్తి

-

香り
kaori

పరిమళము

-

自由
jiyū

స్వాతంత్ర్యము

-

幽霊
yūrei

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

半分
hanbun

సగము

-

高さ
taka-sa

ఎత్తు

-

援助
enjo

సహాయము

-

隠れ家
kakurega

దాగుకొను చోటు

-

祖国
sokoku

స్వదేశము

-

衛生
eisei

పారిశుధ్యము

-

アイデア
aidea

ఆలోచన

-

錯覚
sakkaku

భ్రమ

-

想像力
sōzō-ryoku

ఊహాగానము

-

知性
chisei

గూఢచార

-

招待
shōtai

ఆహ్వానము

-

正義
masayoshi

న్యాయము

-


hikari

కాంతి

-

外観
gaikan

చూపు

-

損失
sonshitsu

నష్టము

-

倍率
bairitsu

పెద్దదిగా చేయుట

-

ミス
misu

పొరపాటు

-

殺人
satsujin

హత్య

-


kuni

జాతి, దేశము

-

目新しさ
meatarashi-sa

నూతనత్వము

-

オプション
opushon

ఐచ్ఛికము

-

忍耐
nintai

ఓపికపట్టడము

-

計画
keikaku

ప్రణాళిక

-

問題
mondai

సమస్య

-

保護
hogo

రక్షణ

-

反射
hansha

ప్రతిబింబించు

-

共和国
kyōwakoku

గణతంత్రరాజ్యము

-

リスク
risuku

ప్రమాదము

-

安全性
anzen-sei

భద్రత

-

秘密
himitsu

రహస్యము

-

セックス
sekkusu

శృంగారము

-


kage

నీడ

-

サイズ
saizu

పరిమాణము

-

連帯
rentai

ఐకమత్యము

-

成功
seikō

విజయము

-

サポート
sapōto

మద్దతు

-

伝統
dentō

సంప్రదాయము

-

重さ
omo-sa

బరువు

-
管理
kanri
పరిపాలన

-
広告
kōkoku
ప్రకటనలు

-
矢印
yajirushi
బాణము

-
禁止
kinshi
నిషేధము

-
経歴
keireki
కెరీర్

-
中心
chūshin
కేంద్రము

-
選択
sentaku
ఎంపిక

-
コラボレーション
koraborēshon
సహకారము

-

iro
రంగు

-
接触
sesshoku
పరిచయము

-
危険
kiken
అపాయము

-
愛の宣言
ai no sengen
ప్రేమ ప్రకటన

-
減少
genshō
తిరోగమనము

-
定義
teigi
నిర్వచనము

-
違い
chigai
వ్యత్యాసము

-
困難
kon'nan
కష్టము

-
方向
hōkō
దిశ

-
発見
hakken
ఆవిష్కరణ

-
障害
shōgai
రుగ్మత

-
遠方
enpō
దూరము

-
距離
kyori
దూరము

-
多様性
tayō-sei
వైవిధ్యము

-
努力
doryoku
కృషి

-
探査
tansa
తరచి చూచుట

-
転倒
tentō
పతనము

-

chikara
శక్తి

-
香り
kaori
పరిమళము

-
自由
jiyū
స్వాతంత్ర్యము

-
幽霊
yūrei
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
半分
hanbun
సగము

-
高さ
taka-sa
ఎత్తు

-
援助
enjo
సహాయము

-
隠れ家
kakurega
దాగుకొను చోటు

-
祖国
sokoku
స్వదేశము

-
衛生
eisei
పారిశుధ్యము

-
アイデア
aidea
ఆలోచన

-
錯覚
sakkaku
భ్రమ

-
想像力
sōzō-ryoku
ఊహాగానము

-
知性
chisei
గూఢచార

-
招待
shōtai
ఆహ్వానము

-
正義
masayoshi
న్యాయము

-

hikari
కాంతి

-
外観
gaikan
చూపు

-
損失
sonshitsu
నష్టము

-
倍率
bairitsu
పెద్దదిగా చేయుట

-
ミス
misu
పొరపాటు

-
殺人
satsujin
హత్య

-

kuni
జాతి, దేశము

-
目新しさ
meatarashi-sa
నూతనత్వము

-
オプション
opushon
ఐచ్ఛికము

-
忍耐
nintai
ఓపికపట్టడము

-
計画
keikaku
ప్రణాళిక

-
問題
mondai
సమస్య

-
保護
hogo
రక్షణ

-
反射
hansha
ప్రతిబింబించు

-
共和国
kyōwakoku
గణతంత్రరాజ్యము

-
リスク
risuku
ప్రమాదము

-
安全性
anzen-sei
భద్రత

-
秘密
himitsu
రహస్యము

-
セックス
sekkusu
శృంగారము

-

kage
నీడ

-
サイズ
saizu
పరిమాణము

-
連帯
rentai
ఐకమత్యము

-
成功
seikō
విజయము

-
サポート
sapōto
మద్దతు

-
伝統
dentō
సంప్రదాయము

-
重さ
omo-sa
బరువు