సామగ్రి     
材料

-

真鍮
shinchū

ఇత్తడి

-

セメント
semento

సిమెంటు

-

瀬戸物
setomono

పింగాణీ

-

ナプキン
napukin

వస్త్రము

-


nuno

వస్త్రము

-

綿
wata

ప్రత్తి

-

水晶
suishō

స్ఫటికము

-


tsuchi

మురికి

-

接着剤
setchaku-zai

జిగురు

-


kawa

బాగు చేసిన తోలు

-

金属
kinzoku

లోహము

-


abura

చమురు

-


kona

పొడి

-


shio

ఉప్పు

-


suna

ఇసుక

-


gin

వెండి

-


ishi

రాయి

-

わら
wara

తృణము

-

木材
mokuzai

కొయ్య

-

ウール
ūru

ఉన్ని

-
真鍮
shinchū
ఇత్తడి

-
セメント
semento
సిమెంటు

-
瀬戸物
setomono
పింగాణీ

-
ナプキン
napukin
వస్త్రము

-

nuno
వస్త్రము

-
綿
wata
ప్రత్తి

-
水晶
suishō
స్ఫటికము

-

tsuchi
మురికి

-
接着剤
setchaku-zai
జిగురు

-

kawa
బాగు చేసిన తోలు

-
金属
kinzoku
లోహము

-

abura
చమురు

-

kona
పొడి

-

shio
ఉప్పు

-

suna
ఇసుక

-
スクラップ
sukurappu
చెత్త

-

gin
వెండి

-

ishi
రాయి

-
わら
wara
తృణము

-
木材
mokuzai
కొయ్య

-
ウール
ūru
ఉన్ని