మతము     
Religija

-

velykos +

ఈస్టర్ పక్షి

-

margutis +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

angelas +

దేవదూత

-

varpelis +

గంట

-

biblija +

బైబిలు

-

vyskupas +

మతగురువు

-

palaiminimas +

దీవెన

-

budizmas +

బౌద్ధమతం

-

krikščionybė +

క్రైస్తవ మతం

-

kalėdų dovana +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

kalėdinė eglutė +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

bažnyčia +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

karstas +

శవపేటిక

-

kūrimas +

సృష్టి

-

nukryžiuotasis +

సిలువ బొమ్మ

-

velnias +

దయ్యము

-

Dievas +

దేవుడు

-

induizmas +

హిందూమతము

-

islamas +

ఇస్లామ్ మతము

-

judaizmas +

యూదు మతము

-

meditacija +

ధ్యానము

-

mumija +

తల్లి

-

musulmonas +

మహమ్మదీయులు

-

popiežius +

మతాధికారి

-

malda +

ప్రార్థన

-

kunigas +

పూజారి

-

religija +

మతము

-

mišios +

సేవ

-

sinagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

šventykla +

ఆలయము

-

kapas +

సమాధి

-
velykos
ఈస్టర్ పక్షి

-
margutis
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
angelas
దేవదూత

-
varpelis
గంట

-
biblija
బైబిలు

-
vyskupas
మతగురువు

-
palaiminimas
దీవెన

-
budizmas
బౌద్ధమతం

-
krikščionybė
క్రైస్తవ మతం

-
kalėdų dovana
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
kalėdinė eglutė
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
bažnyčia
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
karstas
శవపేటిక

-
kūrimas
సృష్టి

-
nukryžiuotasis
సిలువ బొమ్మ

-
velnias
దయ్యము

-
Dievas
దేవుడు

-
induizmas
హిందూమతము

-
islamas
ఇస్లామ్ మతము

-
judaizmas
యూదు మతము

-
meditacija
ధ్యానము

-
mumija
తల్లి

-
musulmonas
మహమ్మదీయులు

-
popiežius
మతాధికారి

-
malda
ప్రార్థన

-
kunigas
పూజారి

-
religija
మతము

-
mišios
సేవ

-
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
šventykla
ఆలయము

-
kapas
సమాధి