సామగ్రి     
Materialen

-

de messing

ఇత్తడి

-

het cement

సిమెంటు

-

de keramiek

పింగాణీ

-

de doek

వస్త్రము

-

het stof

వస్త్రము

-

de katoen

ప్రత్తి

-

het kristal

స్ఫటికము

-

het vuil

మురికి

-

de lijm

జిగురు

-

het leer

బాగు చేసిన తోలు

-

de metalen

లోహము

-

de olie

చమురు

-

het poeder

పొడి

-

het zout

ఉప్పు

-

het zand

ఇసుక

-

het schroot

చెత్త

-

het zilver

వెండి

-

de steen

రాయి

-

het stro

తృణము

-

het hout

కొయ్య

-

de wol

ఉన్ని

-
de messing
ఇత్తడి

-
het cement
సిమెంటు

-
de keramiek
పింగాణీ

-
de doek
వస్త్రము

-
het stof
వస్త్రము

-
de katoen
ప్రత్తి

-
het kristal
స్ఫటికము

-
het vuil
మురికి

-
de lijm
జిగురు

-
het leer
బాగు చేసిన తోలు

-
de metalen
లోహము

-
de olie
చమురు

-
het poeder
పొడి

-
het zout
ఉప్పు

-
het zand
ఇసుక

-
het schroot
చెత్త

-
het zilver
వెండి

-
de steen
రాయి

-
het stro
తృణము

-
het hout
కొయ్య

-
de wol
ఉన్ని