కళలు     
Kunst

-

het applaus +

ప్రశంస

-

de kunst +

కళ

-

de vooroverbuiging +

విల్లు

-

de borstel +

బ్రష్

-

het kleurboek +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

de danser +

నర్తకి

-

de tekening +

డ్రాయింగ్

-

de galerij +

గ్యాలరీ

-

het glazen raam +

గాజు కిటికీ

-

de graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

het ambacht +

హస్తకళ

-

het mozaïek +

మొజాయిక్

-

de muurschildering +

కుడ్య చిత్రము

-

het museum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

de uitvoering +

పనితీరు

-

het beeld +

బొమ్మ

-

het gedicht +

పద్యము

-

de sculptuur +

శిల్పము

-

het lied +

పాట

-

het standbeeld +

ప్రతిమ

-

het waterkleur +

నీటి రంగు

-
het applaus
ప్రశంస

-
de kunst
కళ

-
de vooroverbuiging
విల్లు

-
de borstel
బ్రష్

-
het kleurboek
కలరింగ్ పుస్తకము

-
de danser
నర్తకి

-
de tekening
డ్రాయింగ్

-
de galerij
గ్యాలరీ

-
het glazen raam
గాజు కిటికీ

-
de graffiti
గ్రాఫిటీ

-
het ambacht
హస్తకళ

-
het mozaïek
మొజాయిక్

-
de muurschildering
కుడ్య చిత్రము

-
het museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
de uitvoering
పనితీరు

-
het beeld
బొమ్మ

-
het gedicht
పద్యము

-
de sculptuur
శిల్పము

-
het lied
పాట

-
het standbeeld
ప్రతిమ

-
het waterkleur
నీటి రంగు