సంగీతం     
Muziek

-

de accordeon +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

de balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

de band +

మేళము

-

de banjo +

బాంజో

-

de klarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

het concert +

కచ్చేరి

-

de trommel +

డ్రమ్

-

de trommels +

డ్రమ్ములు

-

de fluit +

వేణువు

-

de vleugel +

గ్రాండ్ పియానో

-

de gitaar +

గిటార్

-

de hal +

సభా మందిరం

-

het toetsenbord +

కీబోర్డ్

-

de mondharmonica +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

de muziek +

సంగీతం

-

de muziekstandaard +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

de noot +

సూచన

-

het orgel +

అవయవము

-

de piano +

పియానో

-

de saxofoon +

శాక్సోఫోను

-

de zanger +

గాయకుడు

-

de snaar +

తీగ

-

de trompet +

గాలి వాద్యము

-

de trompettist +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

de viool +

వాయులీనము

-

de vioolkist +

వాయులీనపు పెట్టె

-

de xylofoon +

జల తరంగిణి

-
de accordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
de balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
de band
మేళము

-
de banjo
బాంజో

-
de klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
het concert
కచ్చేరి

-
de trommel
డ్రమ్

-
de trommels
డ్రమ్ములు

-
de fluit
వేణువు

-
de vleugel
గ్రాండ్ పియానో

-
de gitaar
గిటార్

-
de hal
సభా మందిరం

-
het toetsenbord
కీబోర్డ్

-
de mondharmonica
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
de muziek
సంగీతం

-
de muziekstandaard
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
de noot
సూచన

-
het orgel
అవయవము

-
de piano
పియానో

-
de saxofoon
శాక్సోఫోను

-
de zanger
గాయకుడు

-
de snaar
తీగ

-
de trompet
గాలి వాద్యము

-
de trompettist
కొమ్ము ఊదువాడు

-
de viool
వాయులీనము

-
de vioolkist
వాయులీనపు పెట్టె

-
de xylofoon
జల తరంగిణి