ప్రకృతి     
Natur

-

ein boge +

చాపము

-

ein låve +

కణజము

-

ei bukt +

అఖాతము

-

ei strand +

సముద్రతీరము

-

ei boble +

బుడగ

-

ei hole +

గుహ

-

ein gard +

వ్యవసాయ

-

ein eld +

అగ్ని

-

eit spor +

పాదముద్ర

-

ein globus +

భూగోళము

-

ei avling +

పంటకోత

-

ein høyball +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

ein innsjø +

సరస్సు

-

eit blad +

ఆకు

-

eit fjell +

పర్వతము

-

eit hav +

మహాసముద్రము

-

eit panorama +

సమగ్ర దృశ్యము

-

ein stein +

శిల

-

ei kjelde +

వసంతము

-

ei myr +

చిత్తడి

-

eit tre +

చెట్టు

-

ein trestamme +

చెట్టు కాండము

-

ein dal +

లోయ

-

ei utsikt +

వీక్షణము

-

ei vasstråle +

నీటి జెట్

-

ein foss +

జలపాతము

-

ei bølgje +

అల

-
ein boge
చాపము

-
ein låve
కణజము

-
ei bukt
అఖాతము

-
ei strand
సముద్రతీరము

-
ei boble
బుడగ

-
ei hole
గుహ

-
ein gard
వ్యవసాయ

-
ein eld
అగ్ని

-
eit spor
పాదముద్ర

-
ein globus
భూగోళము

-
ei avling
పంటకోత

-
ein høyball
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
ein innsjø
సరస్సు

-
eit blad
ఆకు

-
eit fjell
పర్వతము

-
eit hav
మహాసముద్రము

-
eit panorama
సమగ్ర దృశ్యము

-
ein stein
శిల

-
ei kjelde
వసంతము

-
ei myr
చిత్తడి

-
eit tre
చెట్టు

-
ein trestamme
చెట్టు కాండము

-
ein dal
లోయ

-
ei utsikt
వీక్షణము

-
ei vasstråle
నీటి జెట్

-
ein foss
జలపాతము

-
ei bølgje
అల