సారాంశ నిబంధనలు     
Abstrakte omgrep

-

ei forvalting

పరిపాలన

-

ein reklame

ప్రకటనలు

-

ei pil

బాణము

-

eit forbod

నిషేధము

-

ein karriere

కెరీర్

-

eit sentrum

కేంద్రము

-

eit val

ఎంపిక

-

eit samarbeid

సహకారము

-

ei farge

రంగు

-

ein kontakt

పరిచయము

-

ein fare

అపాయము

-

ei kjærleikserklæring

ప్రేమ ప్రకటన

-

ein nedgang

తిరోగమనము

-

ein definisjon

నిర్వచనము

-

ein skilnad

వ్యత్యాసము

-

ein vanske

కష్టము

-

ei retning

దిశ

-

ei oppdaging

ఆవిష్కరణ

-

ein uorden

రుగ్మత

-

det fjerne

దూరము

-

ein avstand

దూరము

-

eit mangfald

వైవిధ్యము

-

ein innsats

కృషి

-

ei utforsking

తరచి చూచుట

-

eit fall

పతనము

-

ei kraft

శక్తి

-

ei lukt

పరిమళము

-

ein fridom

స్వాతంత్ర్యము

-

eit skrømt, eit spøkelse

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

ein halvpart

సగము

-

ei høgd

ఎత్తు

-

ei hjelp

సహాయము

-

ein gøymestad

దాగుకొను చోటు

-

eit heimland

స్వదేశము

-

ein hygiene

పారిశుధ్యము

-

ein ide

ఆలోచన

-

ein illusjon

భ్రమ

-

ein fantasi

ఊహాగానము

-

ein intelligens

గూఢచార

-

ein invitasjon

ఆహ్వానము

-

eit rettsvesen

న్యాయము

-

eit lys

కాంతి

-

eit blikk

చూపు

-

eit tap

నష్టము

-

ei forstørring

పెద్దదిగా చేయుట

-

ein feil

పొరపాటు

-

eit drap

హత్య

-

ein nasjon

జాతి, దేశము

-

ei nyheit

నూతనత్వము

-

eit alternativ

ఐచ్ఛికము

-

eit tolmod

ఓపికపట్టడము

-

ei planlegging

ప్రణాళిక

-

eit problem

సమస్య

-

eit vern

రక్షణ

-

ei spegling

ప్రతిబింబించు

-

ein republikk

గణతంత్రరాజ్యము

-

ein risiko

ప్రమాదము

-

ein tryggleik

భద్రత

-

ein løyndom

రహస్యము

-

eit kjønn

శృంగారము

-

ein skugge

నీడ

-

ein storleik

పరిమాణము

-

ein solidaritet

ఐకమత్యము

-

ein suksess

విజయము

-

ein stønad

మద్దతు

-

ein tradisjon

సంప్రదాయము

-

ei vekt

బరువు

-
ei forvalting
పరిపాలన

-
ein reklame
ప్రకటనలు

-
ei pil
బాణము

-
eit forbod
నిషేధము

-
ein karriere
కెరీర్

-
eit sentrum
కేంద్రము

-
eit val
ఎంపిక

-
eit samarbeid
సహకారము

-
ei farge
రంగు

-
ein kontakt
పరిచయము

-
ein fare
అపాయము

-
ei kjærleikserklæring
ప్రేమ ప్రకటన

-
ein nedgang
తిరోగమనము

-
ein definisjon
నిర్వచనము

-
ein skilnad
వ్యత్యాసము

-
ein vanske
కష్టము

-
ei retning
దిశ

-
ei oppdaging
ఆవిష్కరణ

-
ein uorden
రుగ్మత

-
det fjerne
దూరము

-
ein avstand
దూరము

-
eit mangfald
వైవిధ్యము

-
ein innsats
కృషి

-
ei utforsking
తరచి చూచుట

-
eit fall
పతనము

-
ei kraft
శక్తి

-
ei lukt
పరిమళము

-
ein fridom
స్వాతంత్ర్యము

-
eit skrømt, eit spøkelse
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
ein halvpart
సగము

-
ei høgd
ఎత్తు

-
ei hjelp
సహాయము

-
ein gøymestad
దాగుకొను చోటు

-
eit heimland
స్వదేశము

-
ein hygiene
పారిశుధ్యము

-
ein ide
ఆలోచన

-
ein illusjon
భ్రమ

-
ein fantasi
ఊహాగానము

-
ein intelligens
గూఢచార

-
ein invitasjon
ఆహ్వానము

-
eit rettsvesen
న్యాయము

-
eit lys
కాంతి

-
eit blikk
చూపు

-
eit tap
నష్టము

-
ei forstørring
పెద్దదిగా చేయుట

-
ein feil
పొరపాటు

-
eit drap
హత్య

-
ein nasjon
జాతి, దేశము

-
ei nyheit
నూతనత్వము

-
eit alternativ
ఐచ్ఛికము

-
eit tolmod
ఓపికపట్టడము

-
ei planlegging
ప్రణాళిక

-
eit problem
సమస్య

-
eit vern
రక్షణ

-
ei spegling
ప్రతిబింబించు

-
ein republikk
గణతంత్రరాజ్యము

-
ein risiko
ప్రమాదము

-
ein tryggleik
భద్రత

-
ein løyndom
రహస్యము

-
eit kjønn
శృంగారము

-
ein skugge
నీడ

-
ein storleik
పరిమాణము

-
ein solidaritet
ఐకమత్యము

-
ein suksess
విజయము

-
ein stønad
మద్దతు

-
ein tradisjon
సంప్రదాయము

-
ei vekt
బరువు