సామగ్రి     
Materialar

-

ein messing

ఇత్తడి

-

ein sement

సిమెంటు

-

ein keramikk

పింగాణీ

-

ein klut

వస్త్రము

-

eit stoff

వస్త్రము

-

ei bomull

ప్రత్తి

-

eit krystall

స్ఫటికము

-

skit

మురికి

-

eit lim

జిగురు

-

eit lêr

బాగు చేసిన తోలు

-

eit metall

లోహము

-

ei olje

చమురు

-

eit pulver

పొడి

-

eit salt

ఉప్పు

-

ein sand

ఇసుక

-

eit skrot

చెత్త

-

eit sylv

వెండి

-

ein stein

రాయి

-

ein halm

తృణము

-

ein ved

కొయ్య

-

ei ull

ఉన్ని

-
ein messing
ఇత్తడి

-
ein sement
సిమెంటు

-
ein keramikk
పింగాణీ

-
ein klut
వస్త్రము

-
eit stoff
వస్త్రము

-
ei bomull
ప్రత్తి

-
eit krystall
స్ఫటికము

-
skit
మురికి

-
eit lim
జిగురు

-
eit lêr
బాగు చేసిన తోలు

-
eit metall
లోహము

-
ei olje
చమురు

-
eit pulver
పొడి

-
eit salt
ఉప్పు

-
ein sand
ఇసుక

-
eit skrot
చెత్త

-
eit sylv
వెండి

-
ein stein
రాయి

-
ein halm
తృణము

-
ein ved
కొయ్య

-
ei ull
ఉన్ని