వాతావరణము     
Vêr

-

eit barometer

భారమితి

-

ei sky

మేఘము

-

ein kulde

చల్లని

-

ein halvmåne

చంద్రవంక

-

eit mørker

చీకటి

-

ein tørke

కరువు

-

ei jord

భూమి

-

ei skodde

పొగమంచు

-

ein frost

గడ్డకట్టిన మంచు

-

ein hålke

ధృవప్రాంతము

-

ein varme

ఉష్ణము

-

ein orkan

సుడిగాలి

-

ein istapp

ఐసికల్

-

eit lyn

మెఱుపు

-

ein meteor

ఉల్కాపాతం

-

ein måne

చంద్రుడు

-

ein regnboge

హరివిల్లు

-

ein regndrope

వర్షపు బిందువు

-

ein snø

మంచు

-

eit snøfnugg

స్నోఫ్లేక్

-

ein snømann

మంచు మనిషి

-

ei stjerne

నక్షత్రం

-

eit torevêr

తుఫాను

-

ei stormflo

తుఫాను వేగము

-

ei sol

సూర్యుడు

-

ei solstråle

సూర్యకిరణము

-

ein solnedgang

సూర్యాస్తమయము

-

eit termometer

ఉష్ణమాని

-

eit uvêr

ఉరుము

-

ei skumring

కను చీకటి

-

eit vêr

వాతావరణము

-

ein fukt

తడి పరిస్థితులు

-

ein vind

గాలి

-
eit barometer
భారమితి

-
ei sky
మేఘము

-
ein kulde
చల్లని

-
ein halvmåne
చంద్రవంక

-
eit mørker
చీకటి

-
ein tørke
కరువు

-
ei jord
భూమి

-
ei skodde
పొగమంచు

-
ein frost
గడ్డకట్టిన మంచు

-
ein hålke
ధృవప్రాంతము

-
ein varme
ఉష్ణము

-
ein orkan
సుడిగాలి

-
ein istapp
ఐసికల్

-
eit lyn
మెఱుపు

-
ein meteor
ఉల్కాపాతం

-
ein måne
చంద్రుడు

-
ein regnboge
హరివిల్లు

-
ein regndrope
వర్షపు బిందువు

-
ein snø
మంచు

-
eit snøfnugg
స్నోఫ్లేక్

-
ein snømann
మంచు మనిషి

-
ei stjerne
నక్షత్రం

-
eit torevêr
తుఫాను

-
ei stormflo
తుఫాను వేగము

-
ei sol
సూర్యుడు

-
ei solstråle
సూర్యకిరణము

-
ein solnedgang
సూర్యాస్తమయము

-
eit termometer
ఉష్ణమాని

-
eit uvêr
ఉరుము

-
ei skumring
కను చీకటి

-
eit vêr
వాతావరణము

-
ein fukt
తడి పరిస్థితులు

-
ein vind
గాలి