పెద్ద జంతువులు     
Store dyr

-

ein alligator

పెద్ద మొసలి

-

eit gevir

దుప్పి కొమ్ములు

-

ein bavian

బబూన్

-

ein bjørn

ఎలుగుబంటి

-

ein bøffel

గేదె

-

ein kamel

ఒంటె

-

ein gepard

చిరుత

-

ei ku

గోవు

-

ein krokodille

మొసలి

-

ein dinosaur

డైనోసార్

-

eit esel

గాడిద

-

ein drake

డ్రాగన్

-

ein elefant

ఏనుగు

-

ein giraff

జిరాఫీ

-

ein gorilla

గొరిల్లా

-

ein flodhest

హిప్పో

-

ein hest

గుర్రము

-

ein kenguru

కంగారూ

-

ein leopard

చిఱుతపులి

-

ei løve

సింహము

-

ein lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ei gaupe

శివంగి

-

eit monster

భూతము

-

ein elg

దుప్పి

-

ein struts

నిప్పుకోడి

-

ein panda

పెద్ద జంతువు

-

ein gris

పంది

-

ein isbjørn

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

ein puma

చిరుతపులి

-

eit nashorn

రైనో

-

ein hjort

మగ జింక

-

ein tiger

పులి

-

ein kvalross

నీటి గుర్రము

-

ein villhest

అడవి గుర్రం

-

ein sebra

చారల గుర్రము

-
ein alligator
పెద్ద మొసలి

-
eit gevir
దుప్పి కొమ్ములు

-
ein bavian
బబూన్

-
ein bjørn
ఎలుగుబంటి

-
ein bøffel
గేదె

-
ein kamel
ఒంటె

-
ein gepard
చిరుత

-
ei ku
గోవు

-
ein krokodille
మొసలి

-
ein dinosaur
డైనోసార్

-
eit esel
గాడిద

-
ein drake
డ్రాగన్

-
ein elefant
ఏనుగు

-
ein giraff
జిరాఫీ

-
ein gorilla
గొరిల్లా

-
ein flodhest
హిప్పో

-
ein hest
గుర్రము

-
ein kenguru
కంగారూ

-
ein leopard
చిఱుతపులి

-
ei løve
సింహము

-
ein lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ei gaupe
శివంగి

-
eit monster
భూతము

-
ein elg
దుప్పి

-
ein struts
నిప్పుకోడి

-
ein panda
పెద్ద జంతువు

-
ein gris
పంది

-
ein isbjørn
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
ein puma
చిరుతపులి

-
eit nashorn
రైనో

-
ein hjort
మగ జింక

-
ein tiger
పులి

-
ein kvalross
నీటి గుర్రము

-
ein villhest
అడవి గుర్రం

-
ein sebra
చారల గుర్రము