సామగ్రి     
Materialer

-

en messing

ఇత్తడి

-

en sement

సిమెంటు

-

en keramikk

పింగాణీ

-

en klut

వస్త్రము

-

et stoff

వస్త్రము

-

ei bomull

ప్రత్తి

-

et krystall

స్ఫటికము

-

smuss

మురికి

-

et lim

జిగురు

-

et lær

బాగు చేసిన తోలు

-

et metall

లోహము

-

en/ei olje

చమురు

-

et pulver

పొడి

-

et salt

ఉప్పు

-

en sand

ఇసుక

-

et skrap

చెత్త

-

et sølv

వెండి

-

en stein

రాయి

-

en halm

తృణము

-

en ved

కొయ్య

-

ei ull

ఉన్ని

-
en messing
ఇత్తడి

-
en sement
సిమెంటు

-
en keramikk
పింగాణీ

-
en klut
వస్త్రము

-
et stoff
వస్త్రము

-
ei bomull
ప్రత్తి

-
et krystall
స్ఫటికము

-
smuss
మురికి

-
et lim
జిగురు

-
et lær
బాగు చేసిన తోలు

-
et metall
లోహము

-
en/ei olje
చమురు

-
et pulver
పొడి

-
et salt
ఉప్పు

-
en sand
ఇసుక

-
et skrap
చెత్త

-
et sølv
వెండి

-
en stein
రాయి

-
en halm
తృణము

-
en ved
కొయ్య

-
ei ull
ఉన్ని