వాతావరణము     
Vær

-

et barometer

భారమితి

-

ei sky

మేఘము

-

en kulde

చల్లని

-

en halvmåne

చంద్రవంక

-

et mørke

చీకటి

-

en tørke

కరువు

-

ei jord

భూమి

-

ei tåke

పొగమంచు

-

en frost

గడ్డకట్టిన మంచు

-

en hålke

ధృవప్రాంతము

-

en varme

ఉష్ణము

-

en orkan

సుడిగాలి

-

en istapp

ఐసికల్

-

et lyn

మెఱుపు

-

en meteor

ఉల్కాపాతం

-

en måne

చంద్రుడు

-

en regnbue

హరివిల్లు

-

en regndråpe

వర్షపు బిందువు

-

en snø

మంచు

-

et snøflak

స్నోఫ్లేక్

-

en snømann

మంచు మనిషి

-

ei stjerne

నక్షత్రం

-

et uvær

తుఫాను

-

ei stormflo

తుఫాను వేగము

-

ei sol

సూర్యుడు

-

ei solstråle

సూర్యకిరణము

-

en solnedgang

సూర్యాస్తమయము

-

et termometer

ఉష్ణమాని

-

et tordenvær

ఉరుము

-

ei skumring

కను చీకటి

-

et vær

వాతావరణము

-

ei væte

తడి పరిస్థితులు

-

en vind

గాలి

-
et barometer
భారమితి

-
ei sky
మేఘము

-
en kulde
చల్లని

-
en halvmåne
చంద్రవంక

-
et mørke
చీకటి

-
en tørke
కరువు

-
ei jord
భూమి

-
ei tåke
పొగమంచు

-
en frost
గడ్డకట్టిన మంచు

-
en hålke
ధృవప్రాంతము

-
en varme
ఉష్ణము

-
en orkan
సుడిగాలి

-
en istapp
ఐసికల్

-
et lyn
మెఱుపు

-
en meteor
ఉల్కాపాతం

-
en måne
చంద్రుడు

-
en regnbue
హరివిల్లు

-
en regndråpe
వర్షపు బిందువు

-
en snø
మంచు

-
et snøflak
స్నోఫ్లేక్

-
en snømann
మంచు మనిషి

-
ei stjerne
నక్షత్రం

-
et uvær
తుఫాను

-
ei stormflo
తుఫాను వేగము

-
ei sol
సూర్యుడు

-
ei solstråle
సూర్యకిరణము

-
en solnedgang
సూర్యాస్తమయము

-
et termometer
ఉష్ణమాని

-
et tordenvær
ఉరుము

-
ei skumring
కను చీకటి

-
et vær
వాతావరణము

-
ei væte
తడి పరిస్థితులు

-
en vind
గాలి