పెద్ద జంతువులు     
Store dyr

-

en alligator

పెద్ద మొసలి

-

et gevir

దుప్పి కొమ్ములు

-

en bavian

బబూన్

-

en bjørn

ఎలుగుబంటి

-

en bøffel

గేదె

-

en kamel

ఒంటె

-

en gepard

చిరుత

-

ei ku

గోవు

-

en krokodille

మొసలి

-

en dinosaur

డైనోసార్

-

et esel

గాడిద

-

en drage

డ్రాగన్

-

en elefant

ఏనుగు

-

en sjiraff

జిరాఫీ

-

en gorilla

గొరిల్లా

-

en flodhest

హిప్పో

-

en hest

గుర్రము

-

en kenguru

కంగారూ

-

en leopard

చిఱుతపులి

-

ei løve

సింహము

-

en lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ei gaupe

శివంగి

-

et monster

భూతము

-

en elg

దుప్పి

-

en struts

నిప్పుకోడి

-

en panda

పెద్ద జంతువు

-

en gris

పంది

-

en isbjørn

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

en puma

చిరుతపులి

-

et neshorn

రైనో

-

en hjort

మగ జింక

-

en tiger

పులి

-

en hvalross

నీటి గుర్రము

-

en villhest

అడవి గుర్రం

-

en sebra

చారల గుర్రము

-
en alligator
పెద్ద మొసలి

-
et gevir
దుప్పి కొమ్ములు

-
en bavian
బబూన్

-
en bjørn
ఎలుగుబంటి

-
en bøffel
గేదె

-
en kamel
ఒంటె

-
en gepard
చిరుత

-
ei ku
గోవు

-
en krokodille
మొసలి

-
en dinosaur
డైనోసార్

-
et esel
గాడిద

-
en drage
డ్రాగన్

-
en elefant
ఏనుగు

-
en sjiraff
జిరాఫీ

-
en gorilla
గొరిల్లా

-
en flodhest
హిప్పో

-
en hest
గుర్రము

-
en kenguru
కంగారూ

-
en leopard
చిఱుతపులి

-
ei løve
సింహము

-
en lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ei gaupe
శివంగి

-
et monster
భూతము

-
en elg
దుప్పి

-
en struts
నిప్పుకోడి

-
en panda
పెద్ద జంతువు

-
en gris
పంది

-
en isbjørn
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
en puma
చిరుతపులి

-
et neshorn
రైనో

-
en hjort
మగ జింక

-
en tiger
పులి

-
en hvalross
నీటి గుర్రము

-
en villhest
అడవి గుర్రం

-
en sebra
చారల గుర్రము