సామగ్రి     
ਸਮੱਗਰੀ

-

ਪਿੱਤਲ
pitala

ఇత్తడి

-

ਕੱਪੜਾ
kapaṛā

వస్త్రము

-

ਕੱਪੜਾ
kapaṛā

వస్త్రము

-

ਕਾਟਨ
kāṭana

ప్రత్తి

-

ਕ੍ਰਿਸਟਲ
krisaṭala

స్ఫటికము

-

ਧੂੜ
dhūṛa

మురికి

-

ਗੂੰਦ
gūda

జిగురు

-

ਚਮੜਾ
camaṛā

బాగు చేసిన తోలు

-

ਧਾਤ
dhāta

లోహము

-

ਤੇਲ
tēla

చమురు

-

ਨਮਕ
namaka

ఉప్పు

-

ਰੇਤ
rēta

ఇసుక

-

ਉੱਨ
una

ఉన్ని

-
ਪਿੱਤਲ
pitala
ఇత్తడి

-
ਸੀਮੈਂਟ
sīmaiṇṭa
సిమెంటు

-
ਸੀਰੈਮਿਕ
sīraimika
పింగాణీ

-
ਕੱਪੜਾ
kapaṛā
వస్త్రము

-
ਕੱਪੜਾ
kapaṛā
వస్త్రము

-
ਕਾਟਨ
kāṭana
ప్రత్తి

-
ਕ੍ਰਿਸਟਲ
krisaṭala
స్ఫటికము

-
ਧੂੜ
dhūṛa
మురికి

-
ਗੂੰਦ
gūda
జిగురు

-
ਚਮੜਾ
camaṛā
బాగు చేసిన తోలు

-
ਧਾਤ
dhāta
లోహము

-
ਤੇਲ
tēla
చమురు

-
ਪਾਊਡਰ
pā'ūḍara
పొడి

-
ਨਮਕ
namaka
ఉప్పు

-
ਰੇਤ
rēta
ఇసుక

-
ਕਬਾੜ
kabāṛa
చెత్త

-
ਚਾਂਦੀ
cāndī
వెండి

-
ਪੱਥਰ
pathara
రాయి

-
ਤੀਲ੍ਹੇ
tīl'hē
తృణము

-
ਲੱਕੜ
lakaṛa
కొయ్య

-
ਉੱਨ
una
ఉన్ని