ప్రకృతి     
Natureza

-

o arco +

చాపము

-

o celeiro +

కణజము

-

a baía +

అఖాతము

-

a praia +

సముద్రతీరము

-

a bolha +

బుడగ

-

a caverna +

గుహ

-

a quinta +

వ్యవసాయ

-

o fogo +

అగ్ని

-

a pegada +

పాదముద్ర

-

o globo +

భూగోళము

-

a colheita +

పంటకోత

-

os fardos de feno +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

o lago +

సరస్సు

-

a folha +

ఆకు

-

a montanha +

పర్వతము

-

o oceano +

మహాసముద్రము

-

o panorama +

సమగ్ర దృశ్యము

-

a rocha +

శిల

-

a nascente +

వసంతము

-

o pântano +

చిత్తడి

-

a árvore +

చెట్టు

-

o tronco da árvore +

చెట్టు కాండము

-

o vale +

లోయ

-

a paisagem +

వీక్షణము

-

o jato de água +

నీటి జెట్

-

a catarata +

జలపాతము

-

a onda +

అల

-
o arco
చాపము

-
o celeiro
కణజము

-
a baía
అఖాతము

-
a praia
సముద్రతీరము

-
a bolha
బుడగ

-
a caverna
గుహ

-
a quinta
వ్యవసాయ

-
o fogo
అగ్ని

-
a pegada
పాదముద్ర

-
o globo
భూగోళము

-
a colheita
పంటకోత

-
os fardos de feno
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
o lago
సరస్సు

-
a folha
ఆకు

-
a montanha
పర్వతము

-
o oceano
మహాసముద్రము

-
o panorama
సమగ్ర దృశ్యము

-
a rocha
శిల

-
a nascente
వసంతము

-
o pântano
చిత్తడి

-
a árvore
చెట్టు

-
o tronco da árvore
చెట్టు కాండము

-
o vale
లోయ

-
a paisagem
వీక్షణము

-
o jato de água
నీటి జెట్

-
a catarata
జలపాతము

-
a onda
అల