సామాను     
Mobiliário

-

a poltrona

చేతులకుర్చీ

-

a cama

పరుపు

-

a roupa de cama

పరుపు సామగ్రి

-

a estante

పుస్తకములు ఉంచు అర

-

a carpete

తివాచీ

-

a cadeira

కుర్చీ

-

a cómoda

సొరుగుల అర

-

o berço

ఊయల

-

o armário

అల్మరా

-

a cortina

తెర

-

a cortina

పరదా

-

a mesa

ఒక బల్ల

-

a ventoinha

ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-

o tapete

చాప

-

o parque

ఆట కలము

-

a cadeira de balanço

రాకింగ్ కుర్చీ

-

o cofre

భద్రమైన

-

o assento

సీటు

-

a mesa lateral

ప్రక్క మేజా

-

o sofá

సోఫా

-

o banco alto

బల్ల/పీట

-

a mesa

మేజా బల్ల

-

o candeeiro de mesa

మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-

o cesto dos papéis

చెత్తకాగితాల బుట్ట

-
a poltrona
చేతులకుర్చీ

-
a cama
పరుపు

-
a roupa de cama
పరుపు సామగ్రి

-
a estante
పుస్తకములు ఉంచు అర

-
a carpete
తివాచీ

-
a cadeira
కుర్చీ

-
a cómoda
సొరుగుల అర

-
o berço
ఊయల

-
o armário
అల్మరా

-
a cortina
తెర

-
a cortina
పరదా

-
a mesa
ఒక బల్ల

-
a ventoinha
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-
o tapete
చాప

-
o parque
ఆట కలము

-
a cadeira de balanço
రాకింగ్ కుర్చీ

-
o cofre
భద్రమైన

-
o assento
సీటు

-
a prateleira
అర

-
a mesa lateral
ప్రక్క మేజా

-
o sofá
సోఫా

-
o banco alto
బల్ల/పీట

-
a mesa
మేజా బల్ల

-
o candeeiro de mesa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-
o cesto dos papéis
చెత్తకాగితాల బుట్ట