మతము     
Religião

-

a páscoa +

ఈస్టర్ పక్షి

-

o ovo de páscoa +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

o anjo +

దేవదూత

-

o sino +

గంట

-

a Bíblia +

బైబిలు

-

o bispo +

మతగురువు

-

a bênção +

దీవెన

-

o budismo +

బౌద్ధమతం

-

o cristianismo +

క్రైస్తవ మతం

-

o presente de natal +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

a árvore de natal +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

a igreja +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

o caixão +

శవపేటిక

-

a criação +

సృష్టి

-

o crucifixo +

సిలువ బొమ్మ

-

o diabo +

దయ్యము

-

o deus +

దేవుడు

-

o hinduísmo +

హిందూమతము

-

o islamismo +

ఇస్లామ్ మతము

-

o judaísmo +

యూదు మతము

-

a meditação +

ధ్యానము

-

a múmia +

తల్లి

-

o muçulmano +

మహమ్మదీయులు

-

o papa +

మతాధికారి

-

a oração +

ప్రార్థన

-

o sacerdote / o padre +

పూజారి

-

a religião +

మతము

-

o culto / a missa +

సేవ

-

sinagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

o templo +

ఆలయము

-

o túmulo +

సమాధి

-
a páscoa
ఈస్టర్ పక్షి

-
o ovo de páscoa
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
o anjo
దేవదూత

-
o sino
గంట

-
a Bíblia
బైబిలు

-
o bispo
మతగురువు

-
a bênção
దీవెన

-
o budismo
బౌద్ధమతం

-
o cristianismo
క్రైస్తవ మతం

-
o presente de natal
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
a árvore de natal
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
a igreja
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
o caixão
శవపేటిక

-
a criação
సృష్టి

-
o crucifixo
సిలువ బొమ్మ

-
o diabo
దయ్యము

-
o deus
దేవుడు

-
o hinduísmo
హిందూమతము

-
o islamismo
ఇస్లామ్ మతము

-
o judaísmo
యూదు మతము

-
a meditação
ధ్యానము

-
a múmia
తల్లి

-
o muçulmano
మహమ్మదీయులు

-
o papa
మతాధికారి

-
a oração
ప్రార్థన

-
o sacerdote / o padre
పూజారి

-
a religião
మతము

-
o culto / a missa
సేవ

-
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
o templo
ఆలయము

-
o túmulo
సమాధి