సామగ్రి     
Materiais

-

o latão +

ఇత్తడి

-

o cimento +

సిమెంటు

-

a cerâmica +

పింగాణీ

-

o pano +

వస్త్రము

-

o tecido +

వస్త్రము

-

o algodão +

ప్రత్తి

-

o cristal +

స్ఫటికము

-

a sujeira +

మురికి

-

a cola +

జిగురు

-

o couro +

బాగు చేసిన తోలు

-

o metal +

లోహము

-

o óleo +

చమురు

-

o pó +

పొడి

-

o sal +

ఉప్పు

-

a areia +

ఇసుక

-

a sucata +

చెత్త

-

a prata +

వెండి

-

a pedra +

రాయి

-

a palha +

తృణము

-

a madeira +

కొయ్య

-

a lã +

ఉన్ని

-
o latão
ఇత్తడి

-
o cimento
సిమెంటు

-
a cerâmica
పింగాణీ

-
o pano
వస్త్రము

-
o tecido
వస్త్రము

-
o algodão
ప్రత్తి

-
o cristal
స్ఫటికము

-
a sujeira
మురికి

-
a cola
జిగురు

-
o couro
బాగు చేసిన తోలు

-
o metal
లోహము

-
o óleo
చమురు

-
o pó
పొడి

-
o sal
ఉప్పు

-
a areia
ఇసుక

-
a sucata
చెత్త

-
a prata
వెండి

-
a pedra
రాయి

-
a palha
తృణము

-
a madeira
కొయ్య

-
a lã
ఉన్ని