సామగ్రి     
Materiais

-

o latão

ఇత్తడి

-

o cimento

సిమెంటు

-

a cerâmica

పింగాణీ

-

o pano

వస్త్రము

-

o tecido

వస్త్రము

-

o algodão

ప్రత్తి

-

o cristal

స్ఫటికము

-

a sujeira

మురికి

-

a cola

జిగురు

-

o couro

బాగు చేసిన తోలు

-

o metal

లోహము

-

o óleo

చమురు

-

o pó

పొడి

-

o sal

ఉప్పు

-

a areia

ఇసుక

-

a sucata

చెత్త

-

a prata

వెండి

-

a pedra

రాయి

-

a palha

తృణము

-

a madeira

కొయ్య

-

a lã

ఉన్ని

-
o latão
ఇత్తడి

-
o cimento
సిమెంటు

-
a cerâmica
పింగాణీ

-
o pano
వస్త్రము

-
o tecido
వస్త్రము

-
o algodão
ప్రత్తి

-
o cristal
స్ఫటికము

-
a sujeira
మురికి

-
a cola
జిగురు

-
o couro
బాగు చేసిన తోలు

-
o metal
లోహము

-
o óleo
చమురు

-
o pó
పొడి

-
o sal
ఉప్పు

-
a areia
ఇసుక

-
a sucata
చెత్త

-
a prata
వెండి

-
a pedra
రాయి

-
a palha
తృణము

-
a madeira
కొయ్య

-
a lã
ఉన్ని