సంగీతం     
Música

-

o acordeão +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

a balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

a banda +

మేళము

-

o banjo +

బాంజో

-

o clarinete +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

o concerto +

కచ్చేరి

-

o tambor +

డ్రమ్

-

a bateria +

డ్రమ్ములు

-

a flauta +

వేణువు

-

o piano de cauda +

గ్రాండ్ పియానో

-

a guitarra +

గిటార్

-

o salão +

సభా మందిరం

-

o teclado +

కీబోర్డ్

-

a gaita / a harmônica +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

a música +

సంగీతం

-

a estante para partitura +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

a nota +

సూచన

-

o órgão +

అవయవము

-

o piano +

పియానో

-

o saxofone +

శాక్సోఫోను

-

o cantor +

గాయకుడు

-

a corda +

తీగ

-

a trombeta +

గాలి వాద్యము

-

o trombeteiro +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

o violino +

వాయులీనము

-

o estojo de violino +

వాయులీనపు పెట్టె

-

o xilofone +

జల తరంగిణి

-
o acordeão
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
a balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
a banda
మేళము

-
o banjo
బాంజో

-
o clarinete
సన్నాయి వాయిద్యం

-
o concerto
కచ్చేరి

-
o tambor
డ్రమ్

-
a bateria
డ్రమ్ములు

-
a flauta
వేణువు

-
o piano de cauda
గ్రాండ్ పియానో

-
a guitarra
గిటార్

-
o salão
సభా మందిరం

-
o teclado
కీబోర్డ్

-
a gaita / a harmônica
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
a música
సంగీతం

-
a estante para partitura
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
a nota
సూచన

-
o órgão
అవయవము

-
o piano
పియానో

-
o saxofone
శాక్సోఫోను

-
o cantor
గాయకుడు

-
a corda
తీగ

-
a trombeta
గాలి వాద్యము

-
o trombeteiro
కొమ్ము ఊదువాడు

-
o violino
వాయులీనము

-
o estojo de violino
వాయులీనపు పెట్టె

-
o xilofone
జల తరంగిణి