ప్రకృతి     
Natură

-

arc +

చాపము

-

hambar +

కణజము

-

golf +

అఖాతము

-

plajă +

సముద్రతీరము

-

balonaș +

బుడగ

-

peşteră +

గుహ

-

fermă +

వ్యవసాయ

-

incendiu +

అగ్ని

-

amprenta +

పాదముద్ర

-

lume +

భూగోళము

-

recolta +

పంటకోత

-

baloturi de fân +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

lac +

సరస్సు

-

frunză +

ఆకు

-

munte +

పర్వతము

-

ocean +

మహాసముద్రము

-

panoramă +

సమగ్ర దృశ్యము

-

piatră +

శిల

-

primăvară +

వసంతము

-

mlaştină +

చిత్తడి

-

copac +

చెట్టు

-

trunchi de copac +

చెట్టు కాండము

-

vale +

లోయ

-

priveliște +

వీక్షణము

-

jet de apă +

నీటి జెట్

-

cascada +

జలపాతము

-

val +

అల

-
arc
చాపము

-
hambar
కణజము

-
golf
అఖాతము

-
plajă
సముద్రతీరము

-
balonaș
బుడగ

-
peşteră
గుహ

-
fermă
వ్యవసాయ

-
incendiu
అగ్ని

-
amprenta
పాదముద్ర

-
lume
భూగోళము

-
recolta
పంటకోత

-
baloturi de fân
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
lac
సరస్సు

-
frunză
ఆకు

-
munte
పర్వతము

-
ocean
మహాసముద్రము

-
panoramă
సమగ్ర దృశ్యము

-
piatră
శిల

-
primăvară
వసంతము

-
mlaştină
చిత్తడి

-
copac
చెట్టు

-
trunchi de copac
చెట్టు కాండము

-
vale
లోయ

-
priveliște
వీక్షణము

-
jet de apă
నీటి జెట్

-
cascada
జలపాతము

-
val
అల