సారాంశ నిబంధనలు     
Termeni abstracţi

-

administrare

పరిపాలన

-

publicitate

ప్రకటనలు

-

săgeata

బాణము

-

interdicție

నిషేధము

-

cariera

కెరీర్

-

centru

కేంద్రము

-

alegere

ఎంపిక

-

colaborare

సహకారము

-

culoarea

రంగు

-

contact

పరిచయము

-

pericol

అపాయము

-

declaraţie de dragoste

ప్రేమ ప్రకటన

-

declin

తిరోగమనము

-

definiție

నిర్వచనము

-

diferenţă

వ్యత్యాసము

-

dificultatea

కష్టము

-

direcţie

దిశ

-

descoperirea

ఆవిష్కరణ

-

tulburare

రుగ్మత

-

distanță

దూరము

-

distanță

దూరము

-

diversitatea

వైవిధ్యము

-

efort

కృషి

-

explorare

తరచి చూచుట

-

toamna

పతనము

-

forţa

శక్తి

-

parfumul

పరిమళము

-

libertate

స్వాతంత్ర్యము

-

fantoma

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

jumătate

సగము

-

înălţimea

ఎత్తు

-

ajutor

సహాయము

-

ascunzătoare

దాగుకొను చోటు

-

patrie

స్వదేశము

-

igiena

పారిశుధ్యము

-

ideea

ఆలోచన

-

iluzia

భ్రమ

-

imaginaţia

ఊహాగానము

-

inteligența

గూఢచార

-

invitaţia

ఆహ్వానము

-

justiţia

న్యాయము

-

lumina

కాంతి

-

aspect

చూపు

-

pierdere

నష్టము

-

mărire

పెద్దదిగా చేయుట

-

greșeală

పొరపాటు

-

crima

హత్య

-

națiune

జాతి, దేశము

-

noutate

నూతనత్వము

-

opţiune

ఐచ్ఛికము

-

răbdare

ఓపికపట్టడము

-

planificare

ప్రణాళిక

-

problemă

సమస్య

-

protecţie

రక్షణ

-

reflecţie

ప్రతిబింబించు

-

republică

గణతంత్రరాజ్యము

-

risc

ప్రమాదము

-

siguranţă

భద్రత

-

secret

రహస్యము

-

sex

శృంగారము

-

umbra

నీడ

-

dimensiunea

పరిమాణము

-

solidaritatea

ఐకమత్యము

-

succes

విజయము

-

sprijinul

మద్దతు

-

tradiţia

సంప్రదాయము

-

greutatea

బరువు

-
administrare
పరిపాలన

-
publicitate
ప్రకటనలు

-
săgeata
బాణము

-
interdicție
నిషేధము

-
cariera
కెరీర్

-
centru
కేంద్రము

-
alegere
ఎంపిక

-
colaborare
సహకారము

-
culoarea
రంగు

-
contact
పరిచయము

-
pericol
అపాయము

-
declaraţie de dragoste
ప్రేమ ప్రకటన

-
declin
తిరోగమనము

-
definiție
నిర్వచనము

-
diferenţă
వ్యత్యాసము

-
dificultatea
కష్టము

-
direcţie
దిశ

-
descoperirea
ఆవిష్కరణ

-
tulburare
రుగ్మత

-
distanță
దూరము

-
distanță
దూరము

-
diversitatea
వైవిధ్యము

-
efort
కృషి

-
explorare
తరచి చూచుట

-
toamna
పతనము

-
forţa
శక్తి

-
parfumul
పరిమళము

-
libertate
స్వాతంత్ర్యము

-
fantoma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
jumătate
సగము

-
înălţimea
ఎత్తు

-
ajutor
సహాయము

-
ascunzătoare
దాగుకొను చోటు

-
patrie
స్వదేశము

-
igiena
పారిశుధ్యము

-
ideea
ఆలోచన

-
iluzia
భ్రమ

-
imaginaţia
ఊహాగానము

-
inteligența
గూఢచార

-
invitaţia
ఆహ్వానము

-
justiţia
న్యాయము

-
lumina
కాంతి

-
aspect
చూపు

-
pierdere
నష్టము

-
mărire
పెద్దదిగా చేయుట

-
greșeală
పొరపాటు

-
crima
హత్య

-
națiune
జాతి, దేశము

-
noutate
నూతనత్వము

-
opţiune
ఐచ్ఛికము

-
răbdare
ఓపికపట్టడము

-
planificare
ప్రణాళిక

-
problemă
సమస్య

-
protecţie
రక్షణ

-
reflecţie
ప్రతిబింబించు

-
republică
గణతంత్రరాజ్యము

-
risc
ప్రమాదము

-
siguranţă
భద్రత

-
secret
రహస్యము

-
sex
శృంగారము

-
umbra
నీడ

-
dimensiunea
పరిమాణము

-
solidaritatea
ఐకమత్యము

-
succes
విజయము

-
sprijinul
మద్దతు

-
tradiţia
సంప్రదాయము

-
greutatea
బరువు