సామగ్రి     
Materiale

-

alamă +

ఇత్తడి

-

ciment +

సిమెంటు

-

ceramică +

పింగాణీ

-

cârpă +

వస్త్రము

-

cârpă +

వస్త్రము

-

bumbac +

ప్రత్తి

-

cristal +

స్ఫటికము

-

murdărie +

మురికి

-

lipici +

జిగురు

-

piele +

బాగు చేసిన తోలు

-

metal +

లోహము

-

ulei +

చమురు

-

pulbere +

పొడి

-

sare +

ఉప్పు

-

nisip +

ఇసుక

-

resturi +

చెత్త

-

argint +

వెండి

-

piatră +

రాయి

-

paie +

తృణము

-

lemn +

కొయ్య

-

lână +

ఉన్ని

-
alamă
ఇత్తడి

-
ciment
సిమెంటు

-
ceramică
పింగాణీ

-
cârpă
వస్త్రము

-
cârpă
వస్త్రము

-
bumbac
ప్రత్తి

-
cristal
స్ఫటికము

-
murdărie
మురికి

-
lipici
జిగురు

-
piele
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
ulei
చమురు

-
pulbere
పొడి

-
sare
ఉప్పు

-
nisip
ఇసుక

-
resturi
చెత్త

-
argint
వెండి

-
piatră
రాయి

-
paie
తృణము

-
lemn
కొయ్య

-
lână
ఉన్ని