సామగ్రి     
Materiale

-

alamă

ఇత్తడి

-

ciment

సిమెంటు

-

ceramică

పింగాణీ

-

cârpă

వస్త్రము

-

cârpă

వస్త్రము

-

bumbac

ప్రత్తి

-

cristal

స్ఫటికము

-

murdărie

మురికి

-

lipici

జిగురు

-

piele

బాగు చేసిన తోలు

-

metal

లోహము

-

ulei

చమురు

-

pulbere

పొడి

-

sare

ఉప్పు

-

nisip

ఇసుక

-

resturi

చెత్త

-

argint

వెండి

-

piatră

రాయి

-

paie

తృణము

-

lemn

కొయ్య

-

lână

ఉన్ని

-
alamă
ఇత్తడి

-
ciment
సిమెంటు

-
ceramică
పింగాణీ

-
cârpă
వస్త్రము

-
cârpă
వస్త్రము

-
bumbac
ప్రత్తి

-
cristal
స్ఫటికము

-
murdărie
మురికి

-
lipici
జిగురు

-
piele
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
ulei
చమురు

-
pulbere
పొడి

-
sare
ఉప్పు

-
nisip
ఇసుక

-
resturi
చెత్త

-
argint
వెండి

-
piatră
రాయి

-
paie
తృణము

-
lemn
కొయ్య

-
lână
ఉన్ని