పర్యావరణము     
Životné prostredie

-

poľnohospodárstvo +

వ్యవసాయము

-

znečistenie ovzdušia +

వాయు కాలుష్యము

-

mravenisko +

చీమల పుట్ట

-

kanál +

కాలువ

-

pobrežie +

సముద్ర తీరము

-

kontinent +

ఖండము

-

potok +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

priehrada +

ఆనకట్ట

-

púšť +

ఎడారి

-

duna +

ఇసుకమేట

-

pole +

క్షేత్రము

-

les +

అడవి

-

ľadovec +

హిమానీనదము

-

vresovisko +

బీడు భూమి

-

ostrov +

ద్వీపము

-

džungľa +

అడవి

-

krajina +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

hory +

పర్వతాలు

-

prírodný park +

ప్రకృతి వనము

-

vrchol +

శిఖరము

-

hromada +

కుప్ప

-

protestný pochod +

నిరసన ర్యాలీ

-

recyklácia +

రీసైక్లింగ్

-

more +

సముద్రము

-

dym +

పొగ

-

vinica +

వైన్ యార్డ్

-

sopka +

అగ్నిపర్వతము

-

odpad +

వ్యర్థపదార్థము

-

hladina vody +

నీటి మట్టము

-
poľnohospodárstvo
వ్యవసాయము

-
znečistenie ovzdušia
వాయు కాలుష్యము

-
mravenisko
చీమల పుట్ట

-
kanál
కాలువ

-
pobrežie
సముద్ర తీరము

-
kontinent
ఖండము

-
potok
చిన్న సముద్ర పాయ

-
priehrada
ఆనకట్ట

-
púšť
ఎడారి

-
duna
ఇసుకమేట

-
pole
క్షేత్రము

-
les
అడవి

-
ľadovec
హిమానీనదము

-
vresovisko
బీడు భూమి

-
ostrov
ద్వీపము

-
džungľa
అడవి

-
krajina
ప్రకృతి దృశ్యం

-
hory
పర్వతాలు

-
prírodný park
ప్రకృతి వనము

-
vrchol
శిఖరము

-
hromada
కుప్ప

-
protestný pochod
నిరసన ర్యాలీ

-
recyklácia
రీసైక్లింగ్

-
more
సముద్రము

-
dym
పొగ

-
vinica
వైన్ యార్డ్

-
sopka
అగ్నిపర్వతము

-
odpad
వ్యర్థపదార్థము

-
hladina vody
నీటి మట్టము