సామగ్రి     
Materiali

-

medenina

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

keramika

పింగాణీ

-

krpa

వస్త్రము

-

blago

వస్త్రము

-

bombaž

ప్రత్తి

-

kristal

స్ఫటికము

-

umazanija

మురికి

-

lepilo

జిగురు

-

usnje

బాగు చేసిన తోలు

-

kovina

లోహము

-

olje

చమురు

-

prašek

పొడి

-

sol

ఉప్పు

-

pesek

ఇసుక

-

staro železo

చెత్త

-

srebro

వెండి

-

kamen

రాయి

-

slama

తృణము

-

les

కొయ్య

-

volna

ఉన్ని

-
medenina
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
krpa
వస్త్రము

-
blago
వస్త్రము

-
bombaž
ప్రత్తి

-
kristal
స్ఫటికము

-
umazanija
మురికి

-
lepilo
జిగురు

-
usnje
బాగు చేసిన తోలు

-
kovina
లోహము

-
olje
చమురు

-
prašek
పొడి

-
sol
ఉప్పు

-
pesek
ఇసుక

-
staro železo
చెత్త

-
srebro
వెండి

-
kamen
రాయి

-
slama
తృణము

-
les
కొయ్య

-
volna
ఉన్ని