సామగ్రి     
Materialet

-

Tunxh

ఇత్తడి

-

Çimentë

సిమెంటు

-

Qeramikë

పింగాణీ

-

Cohë

వస్త్రము

-

Leckë

వస్త్రము

-

Pambuku

ప్రత్తి

-

Kristal

స్ఫటికము

-

Baltë

మురికి

-

Ngjitës

జిగురు

-

Lëkurë

బాగు చేసిన తోలు

-

Metali

లోహము

-

Nafta

చమురు

-

Pluhuri

పొడి

-

Kripa

ఉప్పు

-

Rëra

ఇసుక

-

Skrapi

చెత్త

-

Argjendi

వెండి

-

Guri

రాయి

-

Kashta

తృణము

-

Druri

కొయ్య

-

Leshi

ఉన్ని

-
Tunxh
ఇత్తడి

-
Çimentë
సిమెంటు

-
Qeramikë
పింగాణీ

-
Cohë
వస్త్రము

-
Leckë
వస్త్రము

-
Pambuku
ప్రత్తి

-
Kristal
స్ఫటికము

-
Baltë
మురికి

-
Ngjitës
జిగురు

-
Lëkurë
బాగు చేసిన తోలు

-
Metali
లోహము

-
Nafta
చమురు

-
Pluhuri
పొడి

-
Kripa
ఉప్పు

-
Rëra
ఇసుక

-
Skrapi
చెత్త

-
Argjendi
వెండి

-
Guri
రాయి

-
Kashta
తృణము

-
Druri
కొయ్య

-
Leshi
ఉన్ని